No. 1 JANUARI 1929.

OPLAAG 4000 EXEMPLAREN.

NEGEN-EN.VEERTICSTE JAARGANG.

Maandblad uitgegeven door de Vereeniging

TEGEN DE KWAKZALVERIJ

onder Redactie van H. VAN GELDER.

Bestuur der Vereemging:

Inspecteur van de Volksgezondheid te 's Gravenhage; Mr. W. P. R. BOUMAN, Officier van Justitie te

CNOPIUS, Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Arnhem; Mr. A. VAN DER ELST, Ambtenaar van het 0. M. bij Kantongerecht te

Leiden; Ds. F. C. FLEISCHER. Voorzitter van de A. N. V. „Het Groene Kruis” te Utrecht; C. Amsterdam: Mej J. C. RESSING te Delden; J. VAN RIEL, Oud-Chef van den Militairen

Alkmaar; Mr. A. LIND, Advocaat te

Mr. P. W. DE KONING, te Amsterdam, Voorzitter: E. J. ABRAHAMS, Arts te Amsterdam,C.G. BAERT,

Rotterdam: Mr. A. A.

NANNES GORTER, Journalist te,

Pharmaceutischen Dienst te 's Gravenhage: N. KEULEMANS, Apotheker, Binnengasthuis te A msterdam, SECRETARIS- PENNINGMEESTER.

LIDMAATSCHAP DER VEREENIGING

Ieder hid ontvangt 1 exemplaar van het Maandblad en heeft recht op |

6 ex. ter gratis verspreiding.

Geplaatste bijdragen en onderzoekingen van kwakzalversmiddelen en

specialités worden desverlaned gehonoreerd.

Het nadrukken van artikelen wit dit blad is miet alleen eeoorloofd

doch wordt zelfs drineend verzocht.

Adres voor de REDACTIE van het Maandblad bij

GROENBURGWAL 26 Amsterdam.

EEN PECH AI IT

Vereeniging tegen de Kwakzalverij. het Bestuur: Nieuwe leden. Betaling der contributie per giro.

Hoofdartikel:

Berichten: Doelbewuste Verslag v. d. Volksgezondheid.

Mededeelingen van verschillenden aard: Kruschen Zout.

Correspondentie.

Advertenties.

Naamlijst der leden.

Mededeelingen van

Bij den nieuwen jaargang. geneesmiddelvoorziening.

Vereeniging tegen de Kwakzalverij.

Mededeelingen van het Bestuur. Als nieuwe leden zijn toegetreden: L. Bieze. Uithoorn. KR. Gaasterland. Amsterdam. Groene Kruis. Barneveld. R. K. Vereeniging van Slechthoorenden. s-Gra- venhage. OO

De Penningmeester zai het zeer op prijs steilen,

bees ens» sie e a

f_3— | ABONNEMENTSPRIJ

|

| Ádres

voor Telefoon Nos. 66 en 67.

zichtbare resultaten te behalen. wil ik ditmaal niet uitwijden. Er is ook heel veel dat men niet Ziet. maar dat toch geschiedt.

Wel wil ik wijzen op de onverwoestbare strijd- baarheid van dezen kamper tegen bedrog en voor de volksgezondheid. zijn onovertroffen toe- Wijding en zijn schoone levenskracht. Veertig jaren lang altijd weer tegen hetzelfde in te gaan. zonder verslapping en met wijze gematigdheid wat den vorm betreft. is allerminst een gemak- kelijk ding. Zeker moet men daarvoor beschikken over een groote kennis, een groote hefde en een flinke

Dat het bestuur van onze vereeniging hem

dosis optimisme.

voor dat alles ten hoogste dankbaar is. behoett welhaast niet gezegd.

Namens ons bestuur. onze leden en onze lezers. willen wij hem dan ook hier van harte geluk- wenschen. Als wij ooit een beeld van geestelijke

als de leden hunne contributie a f 3.— per giro krasheid laten maken. dan vindt de lezer hier

willen voldoen. Postgiro 32237. Giro gemeente Amsterdam K 1672.

N. KEULEMANS.

Met 1 Januari 1929 zal het veertig jaar geleden, zijn, dat onze redacteur. de heer HERMAN VAN! van

welk portret ons voorbeeld zal zijn.

P. W. DE KONING.

SLECHTS ENKELE WOORDEN om den nieuwen jaargang in te wijden. Wij hebben het al zoo dikwijls gezegd : men moet ons steunen. De kwakzalverij met geneesmiddelen en genees- toe

en het zijn vooral de groote bedrijven. die over

methodes neemt voortdurend in omvang

ruime kapitalen voor de reclame beschikken. die het gevaar voor het algemeen welzijn steeds meer en meer oplevercn.

Daartegenover staat onze Vereeniging met haar menschlievend doel en haar goede voor- nemens en is bij lange niet in staat. datgene te verrichten wat zij. reeds 48 jaren. zoo vurig wenschte. Integendeel; standigheden. vooral de veel vermeerderde druk- koster. hebben er. sinds eenige jaren. toe geleid het getal verzonden gratis-exemplaren van ‘het

Maandblad

onze stem lang niet overal wordt gehoord daar.

aanmerkelijk te beperken. zoodat waar deze. naar onze meening, van nut kon zijn. Andere bestrijdingsmiddelen. zooals het inleg- gen van bijvoegsels, het verspreiden van strooi- biljetten bij voorkomend gevaar. het aanmaken voor eventueele

nieuwe lantaarnplaatjes

GELDER, als zoodanig den strijd met de kwak-!lezingen, het voldoen aaneen reeds lang gekoesterd zalverij heeft aangebonden. Over de moeilijkheid | verlangen om een film te laten vervaardigen

van deze taak in, het algemeen en vooral

om {ten einde wijd en zijd op het

schandelijk op-

advertenties:

den Redacteur: | EN UITGEVERS MAATSCHAPPIJ, Grootekerksplein 5,

de veranderde tijdsom-

S MAANDBLAD franco per post .….…... 5 Ban

Adres voor het aangeven van Leden en Abonné's bij den Secr.-Pen- uvingmeester: N. KEULEMANS, Kloveniersburewal 82, AMSTERDAM.

POSTREKENING DER VEREENIGING: AMSTERDAM. No. 32237

| Advertenties 1—-6 regels f 1.55, elke regel meer f 0.25.

DORDRECHTSCHE DRUKKERIJ Dordrecht,

DE

Postcheque en Girorekening 44060.

treden der kwakzalvers te kunnen wijzen, dit alles moet achterwege blijven wegens den stand der kas.

Het ledental onzer Vereeniging. dat in vroegere jaren. (toen met de contributie meer gedaan kon worden dan na den oorlog) reeds de duizend had overschreden. is. ofschoon nog niet onbelangrijk, aanmerkelijk gedaald en toch wil het Bestuur, om tactische redenen. geen verhooging van de jaarlijksche bijdragen der leden aan de Ver- gadering voorstellen.

Een vermeerdering van inkomsten hangt der- halve af van een vermeerdering van het getal leden en de toeneming van de werkzaamheid houdt met dit laatste gelijken tred.

De zullen dit daarom wij een dringend beroep op hun medewerking: tracht leden te Dit is waarlijk niet zoo moeilijk ; met een beetje moeite en wat meer overredingskracht lukt het wel. Er zijn nog velen in den lande die overtuigd kunnen worden van

leden inzien en doen

werven.

het nut onzer Vereeniging en zich wel willen

laten overtuigen.

BERICHTEN. DOELBEWUSTE GENEESMIDDELVOORZIENING. In ons vorig no. hebben wij onder boven- staand hoofd, een kort bericht geplaatst over het daaromtrent Kamer.

Later werden wij. door het Pharm. Weekblad

behandelde. in de Tweede

in staat gesteld meer uitvoerig van deze zaak kennis te nemen. Het spijt ons. dat plaatsgebrek ‘ons verhindert het artikel in zijn geheel over te nemen doch wij gelooven. dat onze lezers door het onderstaande, voldoende op de hoogte zullen zijn gebracht.

‚„Rijksbegrooting 1929. Hoofdstuk X. Arbeid, „Handel en Nijverheid. Voorloopig Verslag. Hieraan De aandacht werd gevestigd op den invoer van specialité’s, waar-

ontleenen we: Specialits : onder vele waardelooze, die tegen veel te hooge prijzen of onder bedriegelijke voorwaarden worden verkocht. Daaronder behooren ook middelen, die als abortiva worden aangeboden. Men of de Minister niet kan bevorderen, dat het ter zake aanhangige wetsontwerp wordt behandeld, of dat op andere wijze aan het euvel paal en perk wordt gesteld. De meeste landen, b.v. Oostenrijk, hebben een behoorlijke regeling, die

vroeg,

spoedig

ook zeer ten genoege van de producenten werkt.

In de Memorie van Antwoord lezen we : Specia- lités: In voorbereiding is een herziening der wet op de uitoefening der artsenijbereidkunst ; daarbij wordt onderzocht, of een regeling betreffende de specialités daarin kan worden opgepomen. In

afwachting van het resultaat van dien voor- bereidenden arbeid. meent de Minister zijn oordeel over het wetsontwerp, betreffende de specialité’s, te moeten opschorten; aan opneming van be- palingen in een ontwerp, betreffende de artsenij- bereidkunst, zou hij. als dat mogelijk is, in elk geval de voorkeur geven boven regeling bij spe- ciale wet.

Bij de beraadslaging in de 2e Kamer op November, zegt Mevr. pe VRIES-BRUINS o.a.

De Wet op de aanprijzing van middelen tegen

23

sl

ziekte, die reeds 31 Januari 1925 is ingekomen, is nog niet afgedaan. Schijnbaar hokt de behan- deling hier de Voorbereidende Commissie, in wier handen het ontwerp is gesteld, maar de, Minister weet, dat dit maar schijn is, en dat in werkelijkheid het oponthoud aan hem is te danken.

De Minister antwoordt op deze opmerking: Tegenover de lijst van eischen en in mora-stel- lingen van mevrouw DE VRIES-BRUINS wil ik mededeelen, dat de wet op de artsenijbereidkunde. deze maand (dat was dus November) gaat naar den Gezondheidsraad en dat ik het ontwerp- specialités niet onmiddellijk in behandeling heb

genomen. omdat ik er geen aanleiding voor vond, dat in de eerste plaats ter hand te nemen. waar er zooveel te doen was. Maar ik heb geen enke bezwaar, om bij de wet op de artsenijbereidkunde tevens de quaestie van de Specialité s te bezien.

Mevrouw pe VRreS-BRUINS De Minister heeft reeds verleden jaar toegezegd (en

zegt nog: het was niet de eerste keer, dat die toezegging kwam) een wijziging, ik meen zelfs begrepen te hebben, een geheele vernieuwing van de wet op de artsenijbereidkunde. Ik heb het met genoegen vernomen, omdat het er inderdaad met de voor- ziening van geneesmiddelen in ons land niet fraaì uitziet; we hebben een strijd tusschen apothekers en drogisten, tusschen drogisten en een soort van verfwinkeltjes, die zich, vooral in de groote steden, ook met grooten ijver op den verkoop van geneesmiddelen toeleggen, en daar- naast zorgen de fabrikanten van geneesmiddelen er niet minder voor, dat het publiek, den ge- bruikers van geneesmiddelen, zooveel mogelijk geld uit den zak wordt geklopt. Van een werkelijke, doelmatige, doelbewuste voorziening van genees- middelen is dan ook al lang geen sprake meer. Op 31 Januari 1925 heeft Minister AALBERSE een wetsontwerp ingediend, waarin bepalingen het openlijke prijzing in verkeer brengen van geneesmiddelen. Dit ontwerp is nog altijd in het eerste stadium van voorbereiding. omdat de Minister aan voort- gang daarvan niet medewerkt, en nu blijkt uit de M->morie van Antwoord. weegt, dit ontwerp te verwerken in de wet op de artsenijbereidkunde. k zou het zeer betreuren, als dat inderdaad gebeurde. Maatregelen tegen

zijn neergelegd over met aan-

dat de Minister over-

het in verkeer brengen van geneesmiddelen met allerlei mooie aanprijzingen zijn absoluut nood- zakelijk en het wil mij voorkomen. dat daarvoor een eenvoudige en juiste oplossing was gevonden.

re

Er heeft zich echter van den kant van de zooge- naamde belanghebbenden, d.w.z. drogisten en de eigenaren van dagbladen, die ruime inkomsten genieten van de advertenties, waarin al dat fraais wordt aangeprezen, een stevige oppositie ont- wikkeld en ik vermoed, dat de Minister daarvan onder den indruk is gekomen en is gaan meenen, dat de verkoopers van deze middelen, en niet de verbruikers, de patiënten, de eerstbelanghebbenden, zijn. Men zal gemakkelijk inzien, dat dit een groote vergissing is, want inderdaad is deze wet gemaakt in het belang van de gebruikers, in het belang van de volksgezondheid, en deze ge- bruikers wachten nu reeds lang genoeg op de zoo noodige bescherming.

Ik zie voorloopig ook geen enkele reden, waarom dit ontwerp niet afzonderlijk gehouden kan worden, tenzij de Minister den verkoop van geneesmiddelen aan anderen dan apothekers totaal zou willen verbieden. Alleen dan zou ik er vrede mee hebben. Is dat niet het geval, laat men dan de hoodfzaak, de wijziging van de wet op de artsenijbereidkunde, voorbereiden. onaf. hankelijk van de maatregelen tegen de bedoelde knoeierijen ; de zaak is zeer urgent ; het ontwerp

is, wat vorm en inhoud betreft, betrekkelijk

es V 0e! 9

Í eenvoudig en zou nog heel goed in deze periode,

tot stand kunnen komen. Ik zou daarom aan willen dringen op directe medewerking van den |

-_

De inspecteurs maken melding van het opleggen van verschillende geldstraffen aan hen, die onbe- voegd de geneeskunst uitoefenden. Een vrouw die, onbevoegd zijnde verloskundige hulp te ver- leenen,; reeds geruimen tijd de verloskundige praktijk uitoefende, werd veroordeeld tot 4 x f 30. boete, welke geldstraffen in hooger beroep ver- minderd werden tot 4 xf 10—. Aangezien het mij zeer twijfelachtig toescheen, dat deze vrouw door het opleggen van deze geringe boeten de onbe- voegde uitoefening van de verloskundige praktijk zou staken, werd den betreffenden inspecteur

‚verzocht daarop scherp toezicht te doen houden.

Op verzoek van een der inspecteurs werd door een Hoofdcommissaris van politie proces-verbaal opgemaakt tegen een handelaar in Sanitaire artikelen, die een jongen man. lijdende aan gonorrhoea in behandeling had genomen. Op de vraag van bedoelden inspecteur aan den ambte- naar van het Openbaar Ministerie of hij aan dit proces-verbaal eenig gevolg had kunnen geven, werd als antwoord ontvangen, dat het den ambte- naar niet vrijstaat mededeeling te doen van zaken (c.q. van den afloop daarvan) wanpeer zulks niet is voorgeschreven of uitdrukkelijk toegestaan; zulks is hem zelfs verboden.

Een doornig struikje temeer op den weg van de handhavers der wetten betreffende de volks- gezondheid.”

Minister bij de behandeling van het ingediende

ontwerp. De MINISTER hierop: Ik

e antwoordde zeggen, dat ik geen enkele belanghebbende ge-

mag sproken heb over het Specialité s-ontwerp en van niemand iets gehoord heb. Mijn indruk is nu eens het gevolg van het kennis nemen van het stuk zelf en van een bespreking in de Commissiê uit den Gezondheidsraad. Ik ben dus aan het goede adres geweest.

Overigens geloof ik, als ik de laatste vraag van de geachte afgevaardigde goed begrepen heb, dat ik niet anders behoef te zeggen dan dat de opmer-, kingen van de geachte afgevaardigde vanzelf ter sprake komen, als het wetsontwerp komt. Het laatste van hetgeen de geachte afgevaardigde zeide, heb ik niet geheel kunnen verstaan.

Mevr. pe VRrrEs-BRUINS : Het was een verzoek, om het wetsontwerp zoo spoedig mogelijk verder te laten behandelen.

De MINISTER: Als wil constateeren, dat het

geachte afgevaardigde niet hokt bij de Com-

de

MBI se an: Mevr. pe VRIES-BRUINS: De MINISTER herhalen. dat ik het heb lagen liggen, omdat ik

Juist niet. nne maar bij mij, dan wil ik andere dingen belangrijker vond, doch ik heb geen het ter hand te het ontwerp in zake de artsenijbereidkunde in behan-

bezwaar, nemen, wanneer deling komt.

Volksgezondheid. In de Verslagen en Mede- deelingen No. 11, Nov. 1928, vinden wij in het 1927 Hoofdinspecteur. o.m. belast met het toezicht op de handhaving

Verslag over van den van de wet, regelende de uitoefening van de Geneeskunst, het volgende:

der

„Onbevoegd uitoefenen

geneeskunst.

Advertentiën. _

der Vereeniging tot behar

DRAIS wknd Kee |

, a : hie

handel zijn, in voorraad

Ï

d a

6 » LZ} LI

Adres

SLECHTHOORENDEN

Het Centraal Magazijn

heeft alle goede mechanische en electrische hoorapparaten, die in den

Mededeelingen van verschillenden aard

Kruschen Zout.

Prof. ScHoORL wijst ons op een door hem ver- richt onderzoek van Kruschen Zout, waarbij door hem werd gevonden een zeer geringe hoe- veelheid jodide, nl. eenige milligrammen per kilogram zout.

Toch durven wij, ook na dit onderzoek, blijven twijfelen aan de met zooveel ophef aangekondigde geneeskrachtige waarde van Kruschen Zout.

Het is ons bekend, dat ter voorkoming van kropziekte aan het voor de voeding gebruikte keukenzout een zeer geringe hoeveelheid kalium- jodide wordt toegevoegd. maar dan is die hoeveel- heid jodide, op die manier ingenomen. belangrijk veel grooter dan bij ‘t gebruik van eenige kleine schepjes Kruschen Zout.

Het rapport van het onderzoek moet echtcr in zooverre worden gewijzigd, dat het bewuste zoutmengsel uiterst geringe hoeveelheden jodide bevat, die bij de gewone methode van opsporen van jodide niet worden aangetoond.

N. E.

CORRESPONDENTIE.

F. H. te 0. Wij namen goede nota van uw belangstellend schrijven en zullen het gaarne aan het Bestuur onzer Vereeniging ter hand stellen. Ja, propaganda is zeer noodig, want wij vreezen dat de stand der kas een beletsel zal zijn voor de toepassing van de goede maatregelen, door u voorgesteld. Zie ook ons hoofdartikel in dit no.

Dank voor de gezonden houden ons aanbevolen.

advertenties ; wij

Br. G. te O. Het apparaat, door u genoemd. kennen wij niet. Uit het u gezonden Maandblad kunt gij echter zien hoe wij over dergelijke toe- stellen ter desinfectie denken.

A.C. F.C.te A. Dank voor 't gezondene.

Dr. A. S. te R. Dank; in het volgend no.

Verscheidene stukken moesten blijven liggen.

tigine der belangen van Slechthoorenden, te Soest

wing veel kwakzalverstuig bijeen. Tevens bureau van advies op all-rlei gebied, voor slechthoorenden.

: Mej. TINE MARCUS, 2e Secretaresse der Vereeniging,

Middelwijkstraat (Rijksstraatweg) 21 Soest.| MANS, Apotheker, Binnengasthuis, Postgiro 32237, Amsterdam.

[DE KWAKZALVERSMIDDELEN HUNNE INHOUD EN DE GEVAREN DIE HET

GEBRUIK DREIGEN,

volgens analyses, gedurerde 35 jaar gemaakt voor geeft inlichtingen over kwakzalversadvertentiesen heeft ter waarschu-[ DE VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ. Prijs f 1.25, franco per post f 137.

Aan te vragen bij den Secretaris-Penvingmeester den Heer N. KEULE,

K

NAAMLIJST

VAN DE LEDEN DER

Vereenioing tegen de Kwakzalverij

op l JaNvaRI 1929. Totaal 737 leden. DAGELIJKS BESTUUR: Mr. P. W. de Koning, te Am-

sterdam, Woorzilter.

N. Keulemans, Apotheker te Amsterdam.

Secretaris- Penningmeester.

Mr. A. Lind, Advocaat te A'dam. ALGEMEEN BESTUUR:

Mr. W. P. R. Bouman, Ofhaier van Justitie te Rotterdam.

Mr. A. A. Cnopius. Advocaat- Generaal bij het Gerechtshof te Arnhem.

Mr. A van der Elst, Ambtenaar O. M. te Lexlen.

Ds. F. C. Fleischer, Voorzitter v. de Alg. Ned. Ver. „het Groene Kruis” te Utrecht.

E. J. Abrahams, arts, Wethouder te Amsterdam. C. Nannes Gorter,

Alkmaar.

Mej. J. C. Ressing te Delden.

J.van Riel, Gepens. kolonel, Dirig, Mil. Apotheker, ‘s Gravenhage.

C. G. Baert, luspecteur van de Volksgezondheid te ’s-Graven- hage.

H. van Gelder, Redacteur.

NEDERLAND. EERELID: G. B. Schmidt, Apotheker te Am- sterdam. GEWONE LEDEN:

Aalsmeer.

E. A. J. Bon, arts.

te Amsterdam,

Aug. Snethlage, tandarts. W. Snethlage, arts.

Alfen sjd Rijn. L. W. Hildernisse, mied.-cand. Alkmaar. De. JI. M. van Dam. Dr. J. Degenaar arts. C. Nannes Gorter, journalist. B. Schouten, apotheker. Amersfoort. Gezondheidscom missie

Amsterdam. E. J. Abrahams, arts.

Amsterdamsche Ver tot Bestrij- ding van Tuberculose.

Dr. B. H. de Beer tandarts.

W. Binnendijk, arts.

J. Blaauboer Jzu., avotheker.

P. H. Bon, apotheker.

Dr. C. F. Bosch.

Dr. W. G. Bouman, arts.

N. M. Bouvy & Zoon, apothekers.

Dr. C. J. Brenkimau, arts.

Mevr. v. d. Broek-Swart. apoth.

A. J. v. Bronkhorst, apoth.

Prof. Dr. H. Burger.

Dr. P. W.C. M. Busch, arts.

S.J. W. van Buuren.

Dr. J. van Campen, arts.

H. L. Coopmau, arts.

Dr. 1. van Daal, arts

B. van Dam.

Depart. Amsterdam van de Ned. Maatsch. tot bev. d. Pharmacie.

J. W. Dito, arts.

S. Engers, arts.

J.C, Piledt Kok, apotheker.

Dr. C. L. de Fouw, Inspecteur v/d. Volksgerondheid.

R. Gaasterland.

S, S. Galleé, apotheker.

H.van Gelder, gep. dirig. apo- theker.

B, Gersons, apotheker.

EV Gilse, Ärts.

Greaf.

. de Haas, arts.

r. P. FP. v. Hamel Roos.

H. Hemmers.

Gun.

4 de

È..van der Hoop, arts,

Te van der Hoop, arts. r. À. Huender, apotheker. Mej. C. Hugenholtz, apoth. r. Hymans, arts. V. van Îtallie, apotheker.

- de Jong apotheker.

M. de Ta

Mevr, JI Ke I Ouwersma-Fey, apoth.

Journalist te

mn, mmm ess

nnn nn

W. R. van de Kasteele, arts. N. Keulemans, apotheker.

M. C. Klaassen

J. Kok, apotheker.

Mr. P. W. de Koning.

P. J. Kruysse, apotheker.

Mevr. Kruysse- Rübsaam, apoth.

J. M. Kijzer, arts.

C.J.v. bedden Huisebosch,apoth.

Mr. A. Lind, advocaat.

W. v.d. Linden, apotheker.

Dr. M. Marsman, acts

H. Messer, Arts.

E. Mogendorff, arts.

J. Musaph, tandarts,

Ned. Maats. t. bev. d. kunde.

Ned. Maats. t. bev.d. Pharmacie.

Ned. Maats. t. bev. d. Tand-

heelkunde.

G. C. v. Oort.

Otto, arts.

J. Otto.

Pekelharing, apoth.

G. Pitsch, tandarts.

. Polak, arts.

P. G. Postema, arts.

Potjewijd, apotheker.

. Premsela, arts.

evr. M. V. Redert, apotheker.

. van ’t Sant, apotheker.

G. Schipper, apotheker.

G. B. Schmidt, apotheker.

H. Sehols.

H. Schouten, arts.

Dr. S. Simous, arts.

A Speer

Dr. G. J. Stärcke, leeraar M O.

Mevr. J. Stärcke—Polenaar, arts.

H. Stoffers.

S. Stork, apotheker.

Genees-

AS Ap 1

W.S Stüven, veearts. A. N. Swijshuisen Keigersberg, arts

Dr. F. Tekelenburg.

G.O. A. de Fhouars. avotheker.

Vereeniging tot bev. d. Homoeo- pathie.

Joes B Irp Jr.

P. Verhagen, arts.

J. H. Verhave, arts.

Dr. A. Welcker, arts.

Ed. Wiener, arts.

Dr H. Woltring, arts.

Dr. S. A. Wyseubeek, arts. Wijuhoff & van Gulpen, scheik. Andijk.

Dr. J. A. L Heenk, arts. Apeldoorn. Gezondheidscommissie,

Mevr. A.G. kerkboven-Wijthott

P. Persijn, apotheker. A. de Vries, arts.

Appingedam. Gezondheidscomninssie. Groene in

Afd srdime. » V. zj Ned. Maat- schappij t. b. d. Geneeskunst.

Dr. W. H. Bloemendaal, Insp. v. d_ Volksgezondh.

R. de Boer, apoth.

Mr. A. Cuopius.

Mej. M. M. Couvée.

Dr. G. Fabius, arts.

Gezondheidscom missie.

Th. Hillen, apotheker.

Mej. G. Jongbloed, apoth.

Dr. H‚, C, Maats

Dr. J. P. v‚, d. Marel, mil.-apoth.

Dr. P. W. Meihuizen, arts.

E. Menthen, apotheker.

M. Pasmooy.

W. Renssen, Arts. Dr. M. J. Schulte. apotheker. Assen

H. Cazemier, apoth. Dr. E. H. la Chapelle, arts. Mr. A. Hilbingh ten Oever. Mr. W. P. C Knuttel, Ambt. O. M.

Avenhorn. Witte kruis

Avereest. Groene Kruis.

Baarn.

Dr. P. V. Astro, arts. Gezondheidscommissie. Rud. Heijbroek, arts. Mej M.C. Julius, apotheker. Dr. A. J. Thomas, arts.

Barchum. P. L, v. d. Harst, arts. Bakkum. Afd. Alkmaar Ned Mij. ter Bev. der Geneesk.

Dep. Noord-Holland der Ned. Mij t. b. d. Pharmacie.

Barendrecht. Gezondhetds-Caominissie. Dr. J. van der Meulen, arts. P. Westra, arts.

Barneveld.

S. J. v. Schuppen, Seer. Groene |

kruis. Barsingerhorn. Witte kruis. Beetsterzwaag. Dr. Bremer, arts. _ Beilen. Groene kruis. Benningbroek Dr. G. A. koeze, Arts, Bergambacl.t. Dr. Boutnan, Arts. Bergen. Dr. J. A. Blok, arts.

Bergum (Fr.) B. J. Horistra, arts.

Berlikum. Dr. J. K wast Beverwijk. A. Donker, apotheker. Mej. AnnaC. A. Sepp‚apotheker. Bilthoven. Mej. J. E. van ' ijk, med stud. Blaricum. F. Catz, arts Bloemendaal. Mevr. wed. A. kalft.

H. Lemstra van Beusekom, arts.

Mr. J. U. v. d. Piaats. Dr. G. Romijn, Volksgezondheid

Bodegraven. Gezondheidseorumissie. Groene kruis.

Bolsward. H. Beekhuis, arts.

j Borculo. Groene kruis.

G. P. Scheij, arts. Borne. Groene Kruis.

Boxmeer

Gezondheidscommissie. Brakel.

J. J. Warnsinck, arts. Breda.

Groene Kruis.

R. Smagghe,

A. v. d

T. Wetselaar, apotheker.

Breukelen.

Dr. M. H. J. Adels Brielle. Gezondheiudscommissie. Afd. Mij. t. b. d. Geneesk. n Buiksloot. S. van Kempen, arts.

Buitenpos\. Gezondheidscomuissie.

Burg (Texel) D. Boswijk, arts. Witte Kruis.

groothandelaar.

Bussum. Mr. J. P. C. van der Burgh. W. F. A. Wijnen. Castricum. Witte Kruis. Culemborg. Groene Kruis. Cuyck. J. van den Broek, arts. Delden. H. C. M. Bloemen, arts Dr. J. W. A. Gewin, arts.

Groene Kruis.

Mej. J. C. Ressing. Deltt

Lv d. Belk, zrts:

A.J. v. Gerrevink Gzn., apoth.

Groene Kruis. Dr. A. Verhoeff, arts. M. J. Wilmink, tandarts. Denekamp. A. J. Hondelink, arts. Deventer. Gezond heidscom missie. rr olders, apotheker. Diemen. W. Balfoort, arts. _ Dieren. J. van Eijk, apotheker. Leesgezelschap Elek wat wils. Diever. A. Léon van Eldik, arts. Dinteloord (N-H.).

J. M. van den Hoek, arts. Dinxperlo. Groene Kruis. Dirksland. Groene Kruis. Naerchurg, Dr. J. Brand. arts Doorn (U. M. J. van um, arts. Dordrecht.

J. J. Benjamins, arts.

Mr.P. Blussé v. Oud-Alblas, adv.

P.W. Brandt, uigever. S. M. Hugo van Gijn.

Afd. Dordrecht Ned. Mij. t. b.d.

Geneeskunst.

Inspecteur v. d.

Velde, Insp. Volksgez.

Voorne en Putten v.d. N.

|

|

Z.-H. Ver het Groene Kruis,

Driebergen.

L. H. T. Breedvelt, Off. v. Gez.

K. M.

Dronrijp. v. Solkerna, arts. Dubbeldam. Groene ma

Aad: A Be

de S

Ec

<tijns, arts, Edam.

J. van der Molen, arts.

Witte Kruis.

Ede. Dr. C. A. W. Wever. Eefde. Dr. J. v. d. Hoeven, Eelde. Dr. A. Hesselink. Eindhoven. Gezondheidscommissie. Elst Groene Kruis. __ Enkhuizen. Gezondheidscomimssie. Enschede. G Paurichter, apotheker. Abr. Ebeling. H. Sijtsema, apotheker. Giessendam. Groene Kruis. Ginneken. Mr. F. Couvée. Gezondheidscommissie. J. Roozeboom. Mil. Apoth. Goedereede. Groene kruis. Goes. C. v Baak, dierenarts H. Snoek, arts. Gorinchem. Afd.

Geneeskunst.

nh Gou

arts.

Depart. Gouda Ned. Mij t.b.d.

Pharmacie. Gezondheidscomunmssie-

J. Haddérus Oostingh, tandarts.

A. Ce He Höweler,

arts.

Dr. A. Montagne, arts. Gouderak. Dr. F. Beekenkamp, arts. 's-Graveland.

Dr. H. Jonker.

Jhr. J. W. Six, technoloog. Groningen Dr. L. v. d. Berg, apotheker. Dr. L. Bouman. Depart. Gromugen, Ned. Mij t.b.d. Pharmacie.

Groene kruis. „Grijpskerk. Groene Kruis.

Gulpen. H.L. D. Hupperetz, apotheker.

Groene kruis.

Den Haag. Prof. Mr. P. J. H Aalberse, oud- Minister.

Alg. Apoth. Assist. Bond. Dr. L. Arisz, arts. Mej. J C, Asman, arts.

C. G. Baert, inspecteur v. d. Volksgezondherd.

J.J C. Bakker, apotheker.

W. H. Bal.

Firma F. L. van Beest, apoth.

Prof. G. J. W. Koolemans- Beynen Jr.

Dr. J. Blomberg Jr., apothezer.

G. C. Bolten, arts.

M. Ch. Boom v. Ochsée, med. cand.

B J. Bijnen, arts.

A. Carrière, arts.

Dr. A. W. M. v. Deventer, arts.

J. Hankes Drielsma, arts.

Jr Dijk.

Dr. J. van Dijk. arts.

W.S. A. van Kek, notars

Mr. E. F. Enger, Offic. v. Just. N. Faber, arts.

Gezondheidscommisste.

Dr. RB. W. Goteling Vinnis, arts.

Dr. D. H v. d. Geor, chirurg. C. E. Grasswinkel, arts. B. M. Gratama, ing. bij de Ned. Ind. Spoorw.-Mij. Groene kruis Dr. J. de Groot, arts. J. de Groot Jr, arts. J. R F. Hanuivoort, Dr. A. Hendriks, arts Dr. J.J. Hofman, apotheker. Mevr. Wed. Dr, P. PF. A. J. van Huffel Jr., Dr. H.M. Hijmaus, arts. Dr. M. Hijmans. Dr. C. L de Jonuh, arts. Ljjkle de Jong, arts.

arts.

G. v.d. N. Mij. t. b.d.

Huizinga. apotheker

„Joh.

Dr. N. M. Josephus Jitta, voor- zitter Centr. Gezondh.raad. Pr. W. Kouwenhoven, arts. Jhr. Kreuz v. d. Borne, med. cand. J. A. G. Krijger, Dr. J MH. Kuver, arts. Dr. R. Meulenhoff, apotheker. Dr. M. M. de Monchy. Afd. Den Haag, Ned. Mij. t b d. Geneesk. A. C. Nanning, apotheker. L. N. Nathans van Loen, arts. L. Navis, arts. Mej. C. Offerhaus, apotheker. Vereenig. „Nederl. Fabrikaat’’. L. D. Ornstein, arts. HMT. &. Peluzer, oudd- jane artll. H. J Peppink, med. stud. Dr. J. L. A. Pentz, arts. Dr. M. E. Polano, arts. Jhr. Dr. N. F. C. Pompev. Meer- dervoort, arts. B.G Pil, arts Mej. C. M. v. d. Pyl, W.C. Rensen, arts. J. v. Riel, apotheker. Vv, Riel, Gep. Dir. Mil. Apoth. Dr. M. Rutgers. Dr. J. M. W. Scheltema, arts. A. H Schirm, apoth. J. J. Schoevers, apotheker. H. P. Sechoonenbeek, arts. Dr. P. Schram. Dr. A. Sikkel arts. K. v. d. Slooten, arts. De G. Souw, med. cand. L. M. C. F. Steger. arts. M. M. G. Stibbe, arts. H.D.v. Stipriaan- Luiscius, arts. Dr. Th. J. v. Stockum, arts. Mevr. Wed E, Sijbolts-Wytema. J. A. v. d. Tooren, apotheker Dr. A. Tückermanu, arts. Ph Tuyt, arts. W. D. Valkis, apotheker. Mr. J. D. Verbroek, advocaat R. K. Vereeniging van Slecht- hoorenden. J. R. v. d. Vliet, L. H. Vrijman. G. H. van der Wal, apotlieker. Dr. J. G. Walaardt Sacré. J.K. W. Weijgers, arts. Dr. H. v. Wely, arts. A. v. Zvl, arts. Haarlem H. Bartels, apotheker. M. Eeftink Schattenkerk, arts. E. S. Frank, arts. Mr. W. H. Hoijer, Off. v. Just. Dr. L. C. Kersbergen, arts. Dr. H. Kikkert, arts. M. Mauritz, arts. Dr. W. E. Merens. Pr. Lb C. v. d. Meulen Mr. G. Nolst Frenité. W. Posthumus Meyjes. Dr. Sluyterman, arts. J.C. Tadema Haarlemmermeer. Gezondheidscommissie. Stad Hardenberg Gezondheidscomm)ssie

Harderwijk. H. Blanken Jzn, arts.

G. J. Boon, arts. J. v. d. Lee, arts.

arts.

arts.

mordarts.

Hardinxveld. Groene Kruis.

Ha en (Gr) Mr. L. B. Lohmann, rechter.

Hedel Gezondheidscom missie. Heelsum,

Groene Kruis.

Heemstede.

Dr E.A. H. Droog arte Dr. J. M. Hooreman, arts. ’s Heer Arendskerke. H. van Lwaarden, arts. Heerenveen. J. Bijlsma, arts. Heer Hugo Waard Witte Kruis. Heerlen. Gezondheidscommissic. Hees (bij Nijmegen) Mevr. M. Wieseman. Heinenoord. G. de Reus, arts Den Helder Gezondheidscommissie G. v. d. Nieuwenhuizen, Gez. K. M. H. Schürmann.

Witte Krus.

Off. v.

5

EE EE TT ne

Hellendoorn Dr. B. J. Vos, arts. Hem (gem. Venhuizen). M. de Heer Kloots, arts. Hendrik-Ido Ambacht D.J. Kamberg arts. ’s Hert>genvoson. H. v. Baer, apotheker. Dep N-Brabant Ned. Mij. t b. der Pharmacie G:zondheidscommissie Afl. ’s Hertogenbosch Ned. M. t b d. Geneesk Dr. W.P. J. Hoogveld, arts. Heusden Gezondheidscom missie. Heythuizen. J. D. Smits. arts. Hillegersberg. D. Heinike, arts. Hilversum Mevr. Feenstra—ten Seldam, apotheker. Afd. Gooi en Eemland Ned. Mij t. od. d. Geneesk. A. J.v. Heemskerk Düker, apoth G Kasteleijn. P. J. Honoré Metz, apotheker. Mevr. C. W. C. v. d. Meulen- v. Manen. Prof. P. van der Wielen. Hoek (Zeeland. A. J. Deyer, arts Hoofddorp. Dr. J. Nanninga, arts. Hoogeveen. Gezondheidscommissie. Hoogezand. Gezondheidscommissie. Hoogkerk. Groene Kruis.

Hoorn. Afd. West Friesland, Ned Mt. bev. d. Geneeskunde Horn.

P. J. Henneman, arts. Huizum (Fr)

W. Fortuin, Arts. Groene Kruis. Dr. W. Sinninghe Damsté, arts. Hulst. Gezondheidscommissie J. A. van Lierop, arts. Hummelo.

Dr. B. J. Westerbeek v. Eerten, arts.

Kampen: P. Butter arts.

Katwijk. A. v. d Berg.

J. Huetingh, arts. Kethel (Z-H.)

G. Sauer, arts. De Klomp G. H. P, «. d. Meene, pharm. stuc. Klundert. J.H. Wilmink, Dierenarts.

Koog a. d. Zaan. M. Scheele. Kollum (Fr). Dr. de Jager. Kortgene. L. G. Gelderinan, arts.

Groene Kruis Krabbendijke. H. Hondelink, arts. Kralingsoche Veer, H. v. d. Maden. Krimpen a.d. IJsel. W. M. Blom, arts.

Krommenie.

Witte Kruis. Lage Zwaluwe.

D. Dooremaus, arts. Leek.

Groene Kruis. Leeuwarden. Dep. Friesland v. d. Ned. Mij. t. b. d Pharmacie. Groene Kruis. Mr. A. Menalda Hz. J. H. Regenbogen, arts. De. J. A. Römer, arts. W. C. C. ten Veldhuys, arts.

Leenwen bij Tiel.

Dr A. W. van Haagen. Leiaen Mej. Dr. D. Bakker, arts. Th H.C. Bos Otten. J.P. A Brand, tandarts. Mr. W. K. Brevet. Mej. F. Briedé. Mej. J. L. van den Brink. G. J. Craus, med. stud Mej. Dr. W.J. v. Eerde. Mr. A van der Elst, ambt. O. M. J. G. van Es, arts. Mej. A. Harmsma. H. Hirschfeld. Prof. Dr. J. van der Hoeve. Prof. dr. L. van Ltallie. Jac. J. de Jong. Prof. Dr, P, Th, WW. v. Krimpen. J. J. Krijnen, med. stud.

L. Kan.

Leidsche Tandheelk. Vereen.

Lie Giok Tjoan.

S. v. Nooten, med. cand.

G. H. Nijhoff, apoth.

A. A. M. EF. Pannekoek, arts.

C. Pieck, oogarts.

Dr T. Reddingius

Mevr. Dr. Stark.

Mej. Dr. Steenhauer, apoth.

Mej. L. v. Straaten.

P. N. Tissot v. Patot, med. doct.

H. P. Veldhuisen, arts.

Prof. Dr. J. H Zaaijer.

semi

Lemelerveld.

H. C. Sauer, arts.

Lexmond. P. Bon, arts.

Lisse. D. Blok. arts. Lith.

J. Wiegersma, arts.

Lochem.

Gezondheidscommissie Loenen a. d. Vecht. L. L. Po-thuma, arts.

Loosduinen. H. A. N. Vechtman, arts. Losser. J. G. Frederiks, arts. Lunteren.

Dr. W C. Kimmijser, arts.

J. A. v. d Vliet. arts. Maastricht. A. H. Schmedding, arts. Makkinga. Groene Kruis. Makkum. E Heckman, apotb. Markeloo J.S. B. Wanrooij, arts. Medemblik. Witte Kruis. Meerkerk. Dr. C. Spijkerboer, arts. Meppel.

Firma Brocades en Stheeman. Gezondheidscommissie. Middelburg Dep. Zeeland der Ned, Mij. t. b. d. Pharmacie Gezondheidscommissie. M. J. Pienbroek, apoth. Middelharnis. Gezondheidscomimissie. _ Middelie. Witte Kruis. n Midwoud. Witte Kruis. „Molenaarsgraaf. J. de Konink arts. Monnikendam. C. J. P. v Dijk arts. Moordrecht. J. Westendorp, arts. Naarden. C. Heumes. arts.

Neede. Dr. P. E Bos. Ter Neuzen.

Gezondheidscommissie.

Afd. N. Mij t.b d. Geneesk. Niehove, Groene Kruis. Nieuwendam.

P. J. J. Honig, arts. Nieuwesluis (Heenvliet). W. F. de Priester, arts. Nieuwe Tonge. C. van Gelder, arts. Nieuw Helvoet. H. C. Sauer, arts. Nieuwvennep. W. G. Schreuder. G. v. Wijk, med. eand. Nieuw-Weerdinge. Groene Kruis.

Noordwijk.

Dr. Coenraedts Nederveen. Numansdorp.

C. Flohil, arts. Nijmegen.

J. J. W. v. Beek, tandarts.

R. van Gelder, arts

J. W. Hoeffelman, arts.

G. Ph. G. Moeijs.

Ned, Ver. v Huisvrouwen, Nijmegen.

G. Noorduyn, arts,

J.J. E. H. Oor.

Nijverdal.

H. Slettenaar, arts.

Oegstgees ,

A. M. Blok, med. stud. A. Querido, arts.

Oene. Groene Kruis.

Oisterwijk. Gezondheidscommissie. Dr. A. J. van den Heuvel.

Cldekerk, Groene Kruis.

Ommen. Dr. C. J. Warnsinck, arts. Oost- en West Svuburg.

C. E. Plugge, arts.

afd.

Oosterbeek. P. Leendertz G H.O v. Maanen, arts. W H Zoetelief Norman. Oosterwolde. J. G. Kijlstra, arts. Oosterzee.

Floris Hers. Oostzaan. Witte Kruis. Opperdoes. Witte Kruis Oss.

Gezondheidscommissie. Oude Pekela. Ni Afd. Oldambt. Ned. Mij. t. b. d. Geneesk Oude Wetering. A. v. d. Bijl. Oud-Karspel. J. G. Vogelenzang, arts. Overveen. J. E. Schalkwijk. Purmerend B. H. Jurgens, apotheker. Putten a d Veluwe. M. C. G. Middelburg, arts. Puttershoek. Groene Kruis. _ Raamsdonksveer. B. Knaap, arts Rauwerd Gezondheiiuscommissie. Reeuwijk (bij Gouda). J M. van Staveren, arts. B Renkum. Groene Kruis. Dr. A. Bakhuijsen Schuld. _ Rhoon. Groene Kruis. Ridderkerk. Afd. Z.-Holl. Eiland. Ned. Mij t.b d. Geneesk Rockanje. Groene Kruis. D. F. Groenewoud, arts. Roermond. Gezondheidscommissie.

F. A. Haan, apotheker.

Dr. H. J. Hoving.

H Wiggelendam, arts. Roozendaal.

Gezond heidscommissie. Rotterdam.

J. Beker, apotheker.

Jac. Beker, apotheker

Mr. W.P. R. Bouman, off. v. just

Ph. C. Coppens, apotheker.

H. E. Ekker, tandarts. R. Geel, arts.

C. Groenewegen, arts.

Dr. M. Kingma Boltjes.

Dr. P. H. Kramer, arts.

). J. v. Leeuwen. arts.

Levensverz Mij. R V.S.

J. H. M. Lutz.

Dr. G. H. Moll van Charante.

Dr. L. B. de Monchy, arts.

Dr. R. P. Offringa, arts.

Jac. v. d. Ree, med. eand

Mr. A. Rombach, subst. offic. van justitie.

Dr. W. v_ Rijn, apotheker.

P. Schrameier Verbrugge, notaris.

Dr. P. Spaapen, arts.

Dr. E. C. Tuinzing.

Mr. J. A. de Visser,

Dr. P. A. Vos, apotheker.

Wester Muziekschool.

B. J. A Wolfson, arts.

H. C. Zeelt. apotheker.

J. M. Zindler, apotheker.

D. J. Zwaan. Rozenburg

Groene Kruis. Ruurlo.

H. W.C. E. Hofstede, arts. Rijnsburg. H. G. Jonker, arts. Rijssen. Groene Kruis Rijswijk. P. Greup, arts. Dr. B. J. de Haan, arts. Mej. M. v Pol, verloskundige.

G. W. Reddingius, arts. Santpoort. Mej. J. W. Bokheven, apoth. Yror. Ziekenhuis. Sassenheim. Dr. P. le Grand. Schaesberg A. H. Claesssens, apotheker. Scheveningen.

J. E. Brouwer, arts

J. van Buuren, apotheker.

M. den Heijer, apotheker. Dr. R. P. v. d. Kasteele, arts. Dr. C. Mol, arts.

A. H. Nooy v d. Kolff, arts. Dr. C. Oorthuys.

Dr. Westerman, arts.

off. v. Just.

Schiedam. W. Lomars, apoth. Schiermonnikoog. J. S. Beekhuis, arts. Schipluiden. Groene Kruis. Schoonheven. Gezondheidscommiosie. Schoorl. S. G. Baron v. Fridagh. Witte Kruis. Schrans Huisum. [. Hiemstra. arts. Sexbierum. B. L. v. Albada. Sliedrecht. Dr. H. D. de Boer. Gezondheidscommissie. Groene Kruis. Dr. A. Prins de Baat, arts.

D. Zijp, arts. JP, Sneek. Gezondheidscornmissie. Soestdijk J. Baart de la Faille, arts. Speckholzerheide.

M. Retera, arts.