DIKȚIONARU ELINO-BROMĂNESKU

tradus

dupe al lui Skarlata D. Bizantie | de G. LOANIDU

fostul profesori de limba Elineaskă în gimnasiul Naţională.

aa kape sadsorat ui ănă Borabănapă aalavelică de Bopee Eainemti natspaaisate în aimsa Pomincaskp. npexăm wi ănă Dikmionapă de name aponpii, ue se intimuins în aătopii Eaini. RI) bi niinte tasae xponoaoniue de istupia Eainizop, bi înte na dle semneze apitmetiue

Euinemti.

————

adkpată mi tinvpită ka xeslălana Staluasi.

e ae et

BULURISTĂ ÎN TIPOGRAFIA STATULUI.

î5604.

o

=

r= 5 o i

»

[205] >

In

semnă de perxănoimtinye

n

. Li

dedin'b

SAPTE

AYEAST'b

tpadrntopăa

PA PEPLULT fe BUD!

|lie în Biplsoasa la pian sa dedixal opininanăă auesisi Diknionapă de kz- tpe aătopăa sDă supe doBidr de pennomtinns din naplea npeu npenioasei taze na- tpii nentpă măateae mi feazpite cine-fagepi, ue în toatz Biaga ta npin neososile oste- neai, npipaii, mi asneruii de sine ui perrpsal usăup5 i, RontpiBăind mape napte aa aăminapea mi zisepapea ei. Dap vape ns mai uăgins dpentă năpintă de adînkt pe- uănowmtinge atit din naptea uatpii meae, Kît mi din naptea mea tpadărstopăa asi în zimi auestii nalpil se uăpine aa dedixa pesnentasinei tane ămspe, daka n'amă al nopouipea de a te înneseai în skămna ta piaut stă podua npodăsă din zezoaseae taie ostenezi, ue ai denăs sape aminape mi în npea iăsita ta Pomiînie, a doa a la natpie, din ape mi m'amă înabpipiit, înkil a mi nătea adăue aueastr ofpand's? Iatpia mea, npe ispita la Pominie, mi mie pensnoamle mupe napte «lin totăa, ue datopeazz npea lepiuitei memopii a penosalăazi .lazrpă în pestazizipea instpănnii nanionaze; KBui tă, Biptăoase sălaele, ui îndemnal ue sinrăpăa natponă aa instpsruii năpiiae n” aucu epeme, ne fepiuitsa întpă nomenipe Ipiropie bpînroBeansa, a lpi- mite linepi stădiomi Pomîni în Espona, ss îngene snepiaze mtiinpe, «ka S5 asenţi, în- sămi te armă aszit mai de msate-opi zixindă "1 întoată zeză. natpioui înBsuztopi, iap 556 păraji ne stpeini» ; mi pesăatalăa auestop natpiotiue nopene a fost Lpimi- tepea în xăminala Expona a uenop dintii npotesopi Pomîni, ape dăne mepitosăa în natpiotismă daznpă a intins napiepa înstosiuii namionaac, mi [out întp” însa ne- amlenate înaintopi : ipiimind dap, npea fepiuite &mup5, aueasi dedinanie nu 5nă semnă de pexznomtings din uaptea natpii meze mi dintp' a mea, ămspeuule sSăst ainimlila ta zmepb, Ka tolă nomăa poada sa săsl ămepa lpănzeanp sane, auestă unpodăsă aa osteneataop taxe, mi ine-kăpiuleazv din zok5a penaosăaăi sălielăasi 15ă înaintape:i Pominiei iutpă ueae ue în BiagD R& acu mai mape Zenă dopiai, mi din adinnsa îni- mei opai na ănă nBănă ROSMONOAILĂ omenimii întperi.

sslacicstrăa

foii

î

G. loanidă.

IIPEFANb.

Densiă ne aatapsa Ilatpii îns o apte, intila în feaa svă. peromandats desnpe mepitza ei «lap de nămeae stă, Dikpionapăa Eaino-pomineskă, upodssă din ebeni- menteaze de za 1848; «zui în întpepănuia instpăkuii năsziue de atsuul înpexenulănea aveai onopaziaei etopii a rinzăit, ra npofesopii yimnasiazi s5 1ăkpeze în intepBaasa neaktisitoyii op kBpyuine didaktiue pesnentige fie-kape în uepkăa misii saze upolesio- naae; kînd uri săs-semnatăa u lost însvpuinată ka npolesopă de aimbu lazenik'B 45: kpapea, saă tpadăuepea Dikpionapăazi Ea:no-pomineskă dăne aa D-as5i Suapaat Bizantie, npeskăptată dene axtăa măal mul Boaămin0s; în kadpăa, ue seBede. Dap oape dsne nimte enopme osteneai de atigi ani kopesusnde Ba aa npetinsa în toale onepeae eksaktitate mi nepferpie? aa auceasta ms daă pesnonsaziaă ; kzul în Dikpionapă, mai măat de kit în toate, se întîmuint în konsăatapea sa aiuse, ue daă totdasna npiuins de nemăamămipe uezop ue "a ronsăate ; ms mînrilă înss idea, K5 topi K5N0s% KD inuenăiza ape nedesaiuitt de sine însămimea de innepferpie, mi ks dăne pen&mităa Ateneană opatopă Isorpals, uezop ue înuen se atpisăe adinipauie, iap nepferpionztopizop aa5ds; f5pr însz a npetinde niui admipauia năBenitz ueaop din- tii, niui mzkap xaăda uezop d' aa doixea, uepă indsayinua romnatpiopizop nentps defenteaze suă ninsene, ue ai s' ap nspea, K5 întimains, dînd 'mi dpentate, mi a- kopdinds 'mi eptape din npiBinga rpestsyizop, Kkă Kkape zesne not da k5 sokoteaxa, K5 mamă aăntat, xit amă nstzt, a ze înaztspa, nposenite mai scamr din stpimtimea aimsei noastpe întp'o matepie, în rape mai măat de kit în op-kape aats tpatauie se uepe neanzpat 0 kaapitate ersants, aueasta fiind sinrăpăa skonă mi misia &năi Dikgionapă, a eksnzira desasmwit mi npeuis adeBzpatăa înmenesă, wi a pesnika năaneze Bopse- 10p nponăse atpadgue dintp' o azimss op-kape întp'aata, dap mai! sîptos dintp'o Jims5 ama de întinss mi sorati Ka uea Enenikt întp'a noastpr, ue se aseamtnp k5 a BOi a înspska 5nă tpsnă mape mi 'naată 0 Xains mik mi sk&pt5; K& toate auestea supe îndenzinipea skonăasi amă întpessinuat în male anegoinue ne aînrp Bop5eze Jatine, adirz stpeene, din kupe neanspat ăpmeazi a ne înnaini ainseze, mi metodăa nepirpafixă saă desrpintisă, adzorind &ne-opi mi sopee Fpanmozemti uri Tăpuenmti Kkiap, &nde înaesnipea îngexzenepii mi s'a nspat, «5 se noate dosîndi npin asemenea ax5toape ; xzul ap fi fvapte nexogikă a exksnaika uinega ueze nekănosnăte npin weae neînueazese, wi a nimiui misia aimsrei, ape nseste aată de rit nazea ide- i40p, adikb Kkomănirapea 10p npin înpeaeyepe deszsipmits.

Jap desnpe naplea rpafikz s'a skpis K5 aitepe Jatinoripizene, npersmă se 0- giunzia , ne kînd Sa skpis, nefiind în«z adontate în întperă aitepene latine, npersm sînt akăm, toate KE, de wi ap fi fost adontate ra astszi, peză, kB m" aul fi fost îndenackată a 5pma padikaaa optorpalie, ne fiind anaitasias, nivi peazisasiză

Ș

aatiea, dekit npesănăind, kT totă Pomînăa, ape Boiemte rît de năpină a srpi, ape, mi tpesăie neanspat se als în ranăa ss dixmionapeze tătaop z1imrenop, kapea aBst romsnikagie aimsa Pominz, mi mal K&5 seam ne aa ueaii Jatine, a sz noat5 SKpi %5pw rpemeans paditaamente, în Bpeme ue, daxa ap fi lost npiimits skpiepea fone- tip, sănminindă se adfaBetăa Jatină us oape ape aitepe saă semne a ae ssneteazop ue i sinsesk, adontapea zăi în srpiepea Pominr ap îi fost de mape npeuă uri fo- a0să în npiBinga nagionasitsgii noastpe, lup niui de năm niedikz, mi 0 nexonte- nits nedomipipe, mi azănekape în foxspite rpemeni optorpafiue. Dap nsdoxdsim, K5 eksnepiinma Ba NOtozi exuesăa zenănăi mi întăsiasmăasi natpiotină atît în skpiepe xît mi în aiwm65, mi ne Ba adăve aa ainia de mrsăpz ui xămustă, ape este Basăa nestpemsătagiaă aa tolă Bineati, saă, nolă ziue, riap pinene; sui este netprsdzită adeazpă, 5 adeszpatăa cine în mpenepază noate enisista f5pz mrsspr. Epte mi se dap de ispinii mei komnatpiogi a ziue dăue a mea nspepe, 5 din nenopouipe ainsa de mzssp5 atit în kăatipapea zimsei npiBiti in tinii ui idiomeae saaze, rit mi în mo- skpiepil de ast5-zi, se faue o sapikadr înniedikztoape aa întindepea însipăryii năuziue, mai Kk% seamw în kaaseze npimape, &ndc ap [i tpenăii ne-anzpat ka fpageda wănime se sărs apin zimba malepns, ua zanteze kpeskstopă în npănuia sa, ideiae xpsnitoape mi fopmsloape de souiana 10p omenitate. M' aui fi nstzt întinde mai măat, eksnaiiîndă ms mai ue napră întp' aueasts foapte îmnoptants restie, a Kspia sxBiextă este fondamentazăa Basă aa KăatiBrpil mi fopmspii omăasi în destinauia, nentpă kape este npeată, mi mai K& seams în npiBinya nagii noastpe, ape uepe neanzpat ueae mai efekisoase mi cefixaue mixavoaue de mopazisapea sa ni snopi- pea în mliinge de totă fezăa, mi rănomtinyeae tpesăinuoase supe a agănge, &nde uiBizisania sekoaăasi o înninge. Dap ausă aueasta a se înnezene Kkă KăBenila N5- inăndepe, mi a se kinzăi matăpitate de Kstpe zezăa naip'otikă aa estimarinizop natpioui, întp' a «rpopa romuetings este înrpedingatm opranisapea mi elextapea instpăkuii năBniue, snpe a înaslăpa nicdiuene Bapikadante, mi a "i netezi razea, Ka s% nporpeseze k&ă nau penezi în asemsnape (dap în nponopui nerpenuit măat mai mapă dsae întindepea sa de astszi) uporpeseze dosîndite de aa 1830 nînz aa 1948.

Orientsa Dinmionapsi de far este ximea Eaenii5, aa Krmpia upemă este atit de sănpemă, în Kit asia se noate ensupima mepilăa ei x titaza de aim5 a Zeiz0p, Hpekăm 0 npenămisep vei ue destăa5 nsipăndepe înnjeresesepi ueniăa S5Baimă ax ei, mi în adenrpă a mepitat auestă titză; kBui de toats aimea aitepalt ui diniaisali este nkănoskălă, Ka ea este patpa saă mata istsnop imtiinueaop mi' aptenop, ui din- tp' însa mi npintp' însa s'aă întins auestea aa toate nagiize, kile ast nopoaipea de a se amina, în Kit mi înpengiize ueae ve mai în 5pmz mi nîns asts-zi “în toate napiize îmi dosindesr nomeneaatăpa de aa dînsa, mspiăpisindă se npintp” aueasta sănepiopitatea ci în pezagie toate ueae-a-aate npin asondinpa, xomnonisizitatea, uri masdiomia ei. jap în peaanie noi este mai «5 deosesipe mepitoasr din măata afi- mitate, ue ape aimea Pomîns atit în popee wi în tini, îl mi Kiap în [pase uni idio- tismspl, (afapr din nite sînt aăate npin stpăuăna noastpr atins) npeksm 7x00, noliz, spuyiov, tpirie, Eduua, Sskams, mi axteze mslte, ape sint natspazisate riap în ăinibu uzpanirop nonttpi, ui mai sine kănosnăte zop de uit opmani1op; de auestea amă ad- nat întp” &nă fenă de Boxarzanpă aataretină, rite s'aă mălai kăzeue, kape sa amezal za sfipmităa Dixpionapsasi, npexăm se pede. aueasta dogedemte f5pr îndoiază isto- pinăa adeB5pă, kb în Dania afost noaonisate seminuil Eaxeuue măată mai 'paiale de nozonisagia Pomans; mi aueasia azesne se uoate Bsrii n&piosit'Biții op kăi upin na- paaezismua auestop dos zimei.

Anoi me Jînr auestea ni se mai adaorm mal npesăs de uexe-a-aate mii intepesăa sf: noustpe peziuii; fiind i dintp' aucasti usi upintp” nueasty întp'adoorpă zeeasrz uimuz age toale si: noastpe snpinispi, mi toule supiseze sf. aspir. upon ua

ai

toate pesstăpa uepemoniazs (saăxsei) a sf: bisepiue. Din toate dap auestea se sdesa mapiae fozoăse ui abantaxe, ue nătem tpage din sepiosăa stsdiă aa auestci iaa- siue aimri, ainzpia astopi, nămai ai nowmtpii Disepiueruti, dap mi uei mai sexi npofani stădiami stspsinar ne not nporăpa a5minate simyiminte de sopiaa5 mo- pazitate pezinioaszs, de înpezeanls aiseptate, mi de adenspală naipiolismă, mi în pe- nepază de loalr Biptătea, snpe a ne kăatiga omenitatea, mi a axănge aa Săsaiina noastpr destinayie de adeszpată omă; snpe neindoiass în«pedinuape a auestăi adenspă nexonte- staziză se ads de msplăpie uexze zise de mapeaelepapxă Basiaie, ropiteaa sf: uspinyi ui si: Bisepiue, în «ăBînlăa s5ă întitsaată, «Ksm se not foaosi tinepii rpemtini din sipisene Eainemtă (atit noetiue rit mi npozaiue),. KT ideize uni îngezesăpize, ue stidiouii tinepi Kpeuitini năzcr din srpiseze ueae kxasiue axe astopizop Eaini, ze sînt a o npe- »ztipe (ra anspateze psnsitopizop de ueze de Bsusit) nenipă ustpăndepea mi efextăapea soBegezop mi nopănuezop Esanuexziie, kape de îndats s'ap nspea nenstinur dea se peazisa, dind ze de exsemnace ne Sokpată, ne Ilepixaeă, ne Apistidă uri ne azui de omeneaskr Biptăte szpeani in Eganyeaira dparoste mi ptsdape. Din toate dap auestea se înpeazene, 5 ni se pexomandt Kk5 dinadinsăa stzdiva auestei măat în toate npigingeze npepioasei zimi, ka în toate penaniine mai sas amintite ss ne fozosim. lap mie, npea iăsigi romnalpioi, dăne năBinteae daie aa înuenstă, axopdiuni indăaninyr5 în kîte sa nătăt axănue skonsa de npefergie, pexănosrind îns tot de odats mi fozoaseze uri înzesnitoapeze axsătoape, ue nzteui dosîndi din nexpămateze mi îndeaănrateze meae dane aătepe osteneni (densse în aueastz zărpape) în stădiăa avestei z&minslonpe a omenimii zimi, ui ua epdi- Binop wii SsăBaimizop ei astopi.

[. IOANIBĂ.

DIKINONAP&

E AINO-POMANESKY.

A, a, &hga, (70), nedena: întiia aitepr

a amfasetăasi Eainessă; Bezi "Aga. || (firp.) înuenătăa «EV ip mb A, voi 0,» sîntă înuenătăa mi sfipmitsa. ka semnă apitmetikă, daxa ape anunentă d! asăupa, &, insemneazr ănă (1), saă în- tiiă, iap dara săsskpisă a, o mie (1000), ama ad, 1001, awd, 1801.

"A (săBy, săfa) se komnsne măate ziuepi, suimeindă ae îngeaesăa în fe- Aăpite kinspi. wi 1) ra neratisă, suă npiBatisă (Ivpv, saă ne) însemneaz» nerayie, ad: tvrvdăipe, npisapie, ad: Ainsipe, saă înnpotiB» de ănă Aăkpă, îi, dând, înedepată, neînnedepată; AAAOG, GAGIOG, Phă, nepbă; vâuos, divoy0â Aege. frpo de zene m.u.a. intp'aucasts în- semnape, rînd ziuepea ăprtoape în- yene de axa Bokaav, se întpenăne întpe amîndo» Boxazexze mal de măate copi ronsăna v nentpă eztonie,: doc, âvd= Eos, Bpednikă, neBpednină; Bpotos, ăvâpiotos, asemenea, neasemenea m.ua. 2) dănatiaă (în noxă de po), inupesns) însemneazv &nipe, adănape, saă notpi- pitate de dor aăkpăpi mal uz seams: a5ehgos în a0xă de âuâiehgos (dintp' aue- Aaumi ninteue saă watn, BzAgye, —003,) fpate; âx&hovdos în nonă de Gporeheudog (meprind ne aueeami Ha4e , 1Ehevdos) spmbtopă. drăhavros în 4okă de icordidy- 706, deonotpiBs ja rpeztate, zdhavrov. 3) ka mbpitopă (mpea, foapte) însem- neazv măală, saă mape: "'Ayavic, măat adinuată, snă upnzeriosă; dEvoc, de mite aemne, (EVAzZ) m.u.a. îns a- veastz însemnape estepapr, mi noate ui îndoioasw. 4) ua naeonastiră (npiso- sitopă), saă exloniră se năne de msate opi mai "nainte de ziuepiae înuenzte de

a—

|

aa don, konsăne, [pr aadvora uena aa insemnapea x0p: GTEXUG, deravus, Snikă; azalpu, donaipo sbpă, mb.Bată, mu. A. npexăm wi în AimBa gopeitoape, Tti- ave, ârefrravov, psi»; ui în A0xă de mu- văpa, âțawdga, anrinapb, mi axteae.

“A (asnip: a5nră.) Dop: în aonă de ș fem. aa asi &, apt.

“A, (Sksptă) nezt: îm: aa azi 8, pea:

2) Dop: în aonă de £ă, nest: îm: aa Asi £c, aa stă, “A (aănră) fem: înd: aa asi &. 2) Dop: în zonă def, fem: de auenaui. “A (să5u: uipK) intep: Kzit: rînd

esnpims mixăb: «Adei, î 9% TONĂ NaY dvoeo ov vază vu.» Om: 2) mastpat: (kă nenază, saă Batmoxopipe): «A 2ef), 1 wdha Bi ce wyăverat airwg bhedpos.» Om: «A Be(h', odă: To, gi: E) ypaicu:noev „AgLhebe». Om: 3) 'mip: N, păr zohpifets 1008 ATEThĂGATO. » Eni 4) onpit: (p- mind pd): «A pin ASP, Tâwnpe, Tara,» Ap!oToq:

A (asn: uipk: mi săssk:), Dop: în zonă de f dat: sinr: fem: an a5i 2; se ia wi în aoxă de ads: on: saă asem: «0 3 & mâdeg fo, Eyipet.» Trp: «A măyos ela Al- “unzoy.» Tip: (Bezi ui $.)

“A, &, saă “A, ă, saă A, 6, 3, intep:de pisă, saă simnaă de Buuspie, (na aa noi xa Xa Xa). «Bafai, „opeloa. mapanahei pi 6 Băxos && &.» Eap.

"A, &, intep: Bvitst (esnpimind mix- nipe,_ saă dspepe, ra aa nul ax, ax!) «Ă, &, dâwn pe relpei» Exp. «Kai iza le- dev. "A, &, Kopre luv Kypie» Sp. 2) oupit: saă măstprt: «A &, Thy dăda ţa ot To6s- qepe,» Apistt. «"A,ă, uindaus, pif, mea Dev, pedic fehoc» Zog:

Adaros, (6 î) moet: [ă, dasos, neBvtr-

i

AAP

w'btopă; Kvui ăna din vene dor npisa- tiBe apdiu nătepea ueaii-A-aate; saă &, înten: mi Zar>s din dou] Ciea de aa doiaea 2 xsnră), măată bptbimwtopă, npea osteniuosă, fonpte anepoiosă. rAĂZ- 4ToY G7v'/d6 ee a Om: ba: 2, «AclAoc 27- ros» Od: b. 2) nas: (gea d” întiiă a skptă, [&, sași nepinisită, întperă, ne- Kbakată. «Kadproc dăzrey», AnNoan: u'Ae- dos («“Opros) darea.» Om:

Aațhs, tos, (6, 4), uvet. (3, pop] ne- fspîmată, nefpintă, întperi; saă anenve de frpîmat; (npin spm:)ucanzvnă, tape, sdpanrnă, soaidă.

Aade!y, (din /lanovităa dz2z, Aus») a fi ainsită, tavmindă, cemintată; saă Dop: în Aoxă de ârâeiv, a aduce :snrpape, ne- nabuepe. [din

Aadins, sos (&, 2). Dop: în ouă de ănâfc.

Adlw [do], Biit: ăăow (uei-a- -aaui timani neiutpegăinuaul) pessfaă, aB3Beză RăPU- pa desnist kandă, iunpotivt de sălaă. «Pucăst iv “țăp Wuyphw, Xăieuz, 2E hz0ufu.» Apist:

Ag, nex: uas. 84 A8i Ai.

"Acazog, (5, î), = Acra

Adhos, (5, 1), noet:=="Ados, pudapnină, nefoaositop$, neperzaată.

Azvăs, cos (5, 1), ncet: (&,ăow) uea ue se noate svBipuli, saă 2) uca ue ns noate srpipiui Aăkpind ueza, nedestol- nikă în epa.

"Adopt, (întpesăinuats nămai a 3-Aea nep: a npez:) priit: dopat (nex: ăaodunv, saă dadu», însemnind, amă Bbtemat, amă amvţit, iap aate opi mamă Br temat, m" amă amwuit; amă rpennt; m" ami MIX, Dex: nas:” amiinesnă (Bezi Adouw mi Adw.)

"Aarros, (5,î),uoet: [ă, zroua!], neatinsă, neauponiată; (upin ăpm:) rpozasi, de fs- il.

"Aacx, nex: |: aa Azi Adu.

Aaciuiv, Bezi Adouar.

Ada, 3 nep: îm: a azi Anu.

Aaaiopuv svos, (6. î), noet: [doua „269] Bvivmată aa Kpeepi, smintită; nesimyi- topă, nepodă, (aezi Azoi2pwv),

Adouw, Biit: ădow (nex: daca, sub dica, iap uei-1-aaul timni din dou, 2), noet: (2, saă dzw] atbmnă, awm'sgesnă.

Azcubs, (5) asăpipea, pesăladtipa nea taado: [ădţo]. Adoneros (9, î), uvet:

(nezi ancasta),

în A0xă de dore-

toa.

Adatq»). Batomă;

ÎN

ABAR sai

"Aaaroa (3, Î), noet: (6, dăopar) neBste- mată, neatinsă: norpakută; nepintăită; nerpemită.

Adoysmos, (5, Noră de d-

7), uornt: în

7pE%0s. (neză aveasta). [3, cpt]. Ara, Din: în aoxă de "Arca. Ada, 3 nep: a mpez: xut: asi doar, ara, a ep: a nas : Hpez: xut: a5i dau (in salină), «Kz rparcapi:s zip î0v dam RON iuotov* ks, Lazn, iivin intind: în 4058 de ra, “Aazroz (amindoi & seăpul), mi (npin

skăptape) dres (5, î), moet: [7, ddw] ne- swuiosă. 2) (uea a4 doinea ansnră) nc- Bbiemată. 3) (amindoi 2 Aug) măat Bpismolopă (Bezi uri Adaroc, ui "Anrec.)

Ado, elit. dau. (nex: Jaga mi 702) (K an) Bbtemă, morăpesui, stpită, nponv- des, am'yeskă, pbnestă, (nezi mi "A- dovat) 2. (n5 gen:) mw satăpă [du

apa] (peză ui "Aarar,)

Aa, Dop: în axonă de fa.

Ababha, cos (6 4), neadinnă, [ă, padoz].

A6adulduroz (3, î), vea Fep» tpente. [îi AxOaia].

"Asafgos (6, î), uea Pup temesie; (upinu: stiauă) neintemeial.., nestatopnivită. [7 540pcv].

Afara 6, Biit: fjaw. uvet: [ăfarăs] tană (saă din nemtiinnr, saă din Baindeue), sîntă negixaeană, neBinoBată, simnă, (ka ănă mină xoniat); (npiu spm:) sesne m% amuesnă; sîntă nenpiucnătă; (ui

Afaztwa, ia. adi: în tin ainiiutită, toRătă, nonixtpelute. [ii

A Bari ee (5, î), noet: == 8

AGauma, cos (5, îi 7), uoet: [&, Bitu] ts- p> raasă, tepa rpaiă, tbnătă; neBino- Bată, simuas, frp' pătate (na snă mixă Eoui4ă); neinBrată, neindeminatină; npostă, nenpiuenztă. [de snde

ABaultv, Biit: to, = Azi.

S Săxtov, (79), uri

Afaziozeg, (6), dim: si da. Ciap nap- Ux:) MikD Ndate, saă tac de aiatps neutpă awtepnătă de xaiu, mi netpiue- diane, din kape se aanotziemte mozairăa.

AZanostăt,s îos, (£, 2) uea în fopm'* de nnakr, tapap. [ăfa5, stâcg]

"ABazmos (5, îi), noet: [ă, Bălu] aueaa, desnpe ape n se faue Bopst; (npiu 5pm:) neînsemnată; tiubAosă, nenopvuită,

AGdzyenraa, (5, î), nenvptamă , neini- piată în nepemonii4e sepsrtoapei Bau - 45, (npin pui) în nrvrepiae Binăasi,

ABĂ

in destutapea osnegeaopă; (în uen:) ne- ubptamă de Beseaie. [ă, Baxyevopat].

A6dăe, [ă, Baie, sai fade, dmbfa)e,] ada: bit: mi Bzit: sai nenoit: (se arop- deazv nolt: xot: u:f: iup aa uci mai noi, wi mal seam» Aa bisepiuemti, gen: mi dat:) fie! fepeasrv Dămne- zeă |! s% dea Demnezeă! 2) nail «Age cot, Xrâpave, etâwhohdrenoze». tim:

'Afapâdaevros, (3, îi), [ă, BzuBareww] ne- rotită Bine, npostă; (mai ună seam» dos- npe mintape) nersstosă.

"A6aE [ă, fdorc,] axoc (5). (în uen:) srîndăps, taBam, năakb; (iâp mai deo- segit 2) tasar apitmetirz, ne kape se auitepn lirspeaze yeomeipiue, mi nă- mepeae, saă tasaa litaropinz. 3) stiu- dăpa, ne kape nămspr Banii, saă îi su- Kotesi netpineae, 4) siindăpa, ue sape Xoarz taBal, santpauiă mu. 5.) noaiga, saă palisa denanăazi, ne kape se nn (leaspite AăKpăpi, mopfi supe apblape, sa; nodous. 6) taBr, saătin- sie, ne kape se ader pate mi aateae Aa masv. 7) taga de săst «bnzuina stiauăAzi; mesi, dene kape se înuapr ănă mănte, sas o stinid, mi aateae. 5) disksa, saă faua soapeasi. 9) znă oră în teatps, (anueze). 10) [ă, Batu] ==ă- faxfs.

Afdzriozos (5, î), vea ue se nălu- dv, ui naztemte ne d'asănpa ta uasta, 2) nensfăndată, (mi sisep:) negotezală. 3) (fir:) nensisndată în mixnine, saă fpikv», nesuviinîntată || (sasst:) Asazrarov (70), înstpmintă xipăpuiră (sfpedeaă), nentpă sfrpimztspeze Kenvuinel. [3, fa- xriloat].

"Afarros (8, 4) == ă6dmmoros, mi dfapos.

A6apbapiaroa, al: (pr Bapaapisme. [ă, faptapitw].

A6dpfapos (5, î), nesapeapă. |ă, âde- 6apos).

Alaphs, ces (5, î), uea ve mape, sa n'adăne rpestate, ăuopă, nesănvpotopă. (a, Bdpoc].

"ASapis, t0a sapre [a, fer].

Afapun == Agciprin,.

Afăoa, Dop: în aoză de ffnoa, nex: ai în asi îti.

Afasdwazos, (£, îi), neueprată, neuep- uetată; nedenpinsă, neupantisită. 2) ne- sănăsă aa (sai nenpiimitopă de)msnui, nenedesnsitii, 3) (desnpe stiaă de sapi:-

(6, 4), moet: Aqinsită de

saca Basa

APE

topi) nesinită, fipesnă, xesnisosă. [ă, Ga- gavileua!] [de unde

AGaoaylatws, adu: nevepuetat, at ua.

'ACacihevros. (6,1), ainsită de îmnpată. [ă, fazarăevouau].

A6doxavog, 1), nedeokitopă. 2) ne- nismăitopă. 3) uzpată aa inimr, neape- Impăti. [ă, Bdoxavog]

Aszauaro, (5, î), nesănssă aa deoniă, ape ună se deoasie. 2)uei mal npesăs de nisi? || (săsst:) Acdouavrov(53), anvpotopă de drotis. |ă, Baci] |de ande

Aagaaviws, ada: tip rleoniă, nedev= Kiat 2) lvpv nismz, nenismăit,

Acicsuatoa. (3,1), neapdinată (de măa- Ub rpebtat=); fir:) nesziepită. |ă, paord- oua].

"Afazoc, (3 4), (arinu: 40nă, piăuu.a.) neimvâtită, betpenătă, sad anevoe de zimbăat (up pm: 2) nsstii. 8) sfint (aude niminea uaatb, întpv). 4) neînr'baikată (rasă m.u.a.). 5) neronits (desnpe few: dositoaut) «"lihagoc dfaroz» Asu. [ă, Adu, fail. |de snde

Afară 6. Biit, wow. fată ucua nNeKBA- rată; mnăstieză

"Afagos, (5, î), nemoiată; neBusită. [&, Băzro].

A&âa)e, Boa: în aonă de dvefane, saă dmebahe.

Aâdhhov, Eoa: în aonxă de ăvuâdido,

nevep-

Aââdhowoa, loa: în aoni de va (âx0) Bdh)ovau.

Aâăe)uaros (5, î), nac!: nusnipeosă [â, Băshdosomau |.

Afefatos, (3, î), (desnpe omă) nesta- topnikă, skimezuosă. 2) (desupe a5kp:) noinnpedinuată, îndoiosă, neastentină. [&, Befaoc] [de ănde

AGaiGatârne, (Î) nestatopniuie; indvia- Ab, heinkpedinuape.

AGtânhos, (8 î), (mai ka seumnr a1ok%) sfintă, &ănde întpr npotanii, mipenii; nenpofanată, neninrzpită, [&, feânXoc.]

ASeMregiz (îi), Bezi ăGeArnpia [âBsXrepos].

AfBehraponânavă, vos (5), nepodă ra Kăsă. (uaspea). [ă5tAregoc, xăruv5].

ABEAmepes, 4, Sa 'mp0y, ue ue deo- sesemte, ue e mai Bănă, nesimpitopă de pine wi fpxmosă, npostă, nemintosă, nepodă; (pop) neîndpentată. [&, BsAzepos]. [de snde Afehsipua, ala: fbpu npiuenepe de sine,

fop» minte murat *

ABE

AZzAonpia (AL. i AORU dn wi regia ) 43 (3 npostie, nesvinipe de Ipămosă, nepozic; (pap) lpinoinic, neiitomie, (Rezi i iAzepoz),

Nfiarres, (3, în) nesiaită, 2) nonepuată, saă nenpiimitopă de siar, saonodă, 3) (în esnxniape de ziuepe, saă înmeaesă) nesiaită, fiposră. |&, nicu. jde snde Adis, adn: tips sir, de Bănv Burn, 4 A:

"A&ioş (5, 1), niusită de topul. Bt6)os].

"Afog (6, Î), Aiusită de tpenăinuoase: ae Bieyet; span. 2) == dâioos, [&, Biosl.

"AfBloroa. (5, 7), == "Afros. i

DI.

ui

Afiuroc (6, î), (sas: Bios Biaub) ue n e de tpzit, ncsălepită. || «'Afiorâv (saă dft) o. Eni.» nouiă si tpriosnă, [&, Grow]. |de snde

Afubrw, adn: în nină de ană "uf.să= fepi uinena Bgiama. «Ăfworoz Ey îmi S0Kotesuă neszlenity Biapa; saă (6oqind) sintă de pieanv, afaă în npimexdic.

Af)dfea (4), neBbivinape, uincpe în stape de nepvhmape. 2) napantepăa eaxi ue n Dat, Heninoazţie, ne p'ăiate, |ui

ASAafâns, Zhafis. |ilin

Afhaâis, tos (6, î), nepbtemplupă, 2) nespiwmată, întperă; neBintăită; ne- upefvnstă;, nexvanată. |, pAzân].

A6hafta (4), Lon: în a4onă de dadea.

Aaa, ads: !vp a npiuinai, saă a uepha wetsmape. 2) (în Omiimn: Mepr: 83) neinniedinar, neoupit, |ă5Aofie|.

"Aframres (2, fara, [7 Bd co | [de ăncdu | Ain, ad: IPB OdG

Anania, Bit. 430, pesapă, nb daă Bastapă, steaă nepoditopă |n

A3/acrns, îcs (6, 7), mi

AGodosrres, (8. în), mi

"faatos, (6, î, ue ue nă, suă ane- Boc pesapc, saă ună nuate sv dea Bat-— stapă, nepuditopă; i) netpesnikă, nec foaositopă. |ă, BAzarez].

AShasgrivnras (£, î, nesănăsă Aa Baes= teme. [ă, GAzaznuto|.

"AfAawoş, (5 î), fupr îui'vaurminte, desnăamă. |ă, Băayras].

"Afhepiwz, adu: noect: mo.aiuosă, tipzieanikă. 2) nepinăt. |din

AGiepins, 684

alu: noct. în ouă de 3

în xină saasă, (pap) nconpit,

noet: [âueAâs] (6 3),

aaa !

ABO

saasă, moaniosă, timuită; || (neătp:)

înzuis ada: == ABUZ. Mosii Afrerna (rrha)y 208 (& îi) noet: |o, SAzo-

»7 mană] nemănosii, Asilă de măi. Vrei =G Bill, =faw. N5 BbZă, Sintă

opui, sut na poză sine; (mi fir.) rpe- mestă, ns cară de seamp. 2) mb

sită aa uona, |, Pazzo. |de ude

After (3), swbnape din Bedepe,; tpemaav, nesvrapa de scam».

Vntpage (5, 1), uea Îbp'b baă mi Popw Oxi. |, BAtzapovl.

Afrziz Câ), oprie, timus zedepe, (mi fir:) nesvrape de seamr; nerindipe, ne- Sokotinwr; neuztpăndepe de inimr. ŞAno].

AS)ÂG, mos (6,4), noer: (upinu: 2ioTbs, stueat») nenăs înkt în apă, neasBip- Aitr. (apin ăpm:) noăv, ncintpenăinuatr ink'b. |imi

"Afinrea, (6, 1), neisBitii, ncaoBită, ne- p'snită. [&, Băddo|.

AfAnyhs tos (5, 4), uoet: (npinu: râzos, 105) amsilă de spiepetăa viaop, (npin pm) frpo oi, uăstiă |ă, Gan.

AZAnye2a cd (mi npea pap) &6An/p%s, ia, (5 1), |& întmpitopă, Banypbs] (omă) uenatinnosă, mosiuosă, săspipatină; (mo-— apte) 2BBaBniLE, AND; (B084b) Xponir», dvinitoape, iăte; (smeaetă) uerpasnină, inu6tă, nenpiuităe

AfGhipiagros (61), Papal |neuinzită, neuepuetată.

"Afoaii, adu: Dop: în aokă de 3fonri.

Aftonos (£, î), Dop: în noxă de â66- TOS.

Afondnsiz (î), ueaxătopape |mi

Afoftimros (2, îi) ainsită, saă neupii- initopă de umstopă; netomdzită, de nepinderat. |ă, Bonteo|.

Azânboc, (£,î), neaxătotopă, netoao- sitopă. 2) focos. |ă, Ponbss].

foi, ads: lvpr stpirape, (sromotă, înupotiBipe), în ainimte, în toucpe; de Boe, Aesne. |ui

A8&nmos, (£,1,) ainsită de stpirape mi sromotă; ainimtită, tbkătă. 2) nenainsă, ne- BoviLă. |&, Bodu].

A6ohâw -6 Biit. —/0w. NocL: în 40% de dwmBoâw, întimuină, nemepeskă, |de snde

"AfoAnbs, 506 (4), întianipe, întimni- nape. |mi

Afohirup, opoc, (5), kape a întianit. 2) == "A6o0)oc.

A6shraros (5, 1), nesondată, neueprată

MACOIIC ;

LA BO

aa adinuime (desnpe anc instpămin- tăa, Bois, sonds). [ă, foaitul.

"A6oos (6, î), (naaă mi aăte dosituoa- ue) rape "mia skimsat înko uci din- tii dinui; (npin %pm:) tinspă. saă 2) kape mi mai suimBb dintii, (adik'b) a kpeskăt desmnipmit. (nezi (2403).

"Afox)os mi "Aloiaa (1), (din fat: A- bolla), snă fenă de xaamidr mi îndoito mi desdoitr.

"Afoc, a, cv. Dup: (nic) tinrpr, ucdr |âfa 461, tinepeue|.

"Afoculc, toc ni

"Af5oAnros, ui

"Aforos (5, î), (npinu: zenes, A0nă) a- pe n'ape (sai este neîndeminatiră snpe) nsmăne, saă nenvsrstă ink. |&, B6w, îsoxa]

Ipa-

"ASovrâhnros (5, î), nenvstopilă, ne- o»zită. 2) neinrpixită; desnpensită. |7, Bovuedeuaet|

"Adovhet, mi ăfovhevrws, ada: == dou Aog. în nină nerîindilă. [4, povAf].

»Afoyheurog (5, 1), == ăfovhcs, NEs0r0=

tită, nerinzăită. [ă, cvAe |.

"Afouhtuw -0, Biit. —f40w. Xădină de Bănă, anposeză. 2) n& mr kinzăiesnă, mw rindestă, sintă nesokotită. |ăfoy- X0s]. [de unde

"Afoinua (73), (anti nesokotitr, ne- kinzaitb; saă neBoitp.

"Afovinaia (î), nins» de Boinue. |uri

"AfovAnros (6, Î), uea ue n zoiemte, sa laue uena (vp» Boea sa. 2) (nas: un nezt:) AGcyAnroy (7%), ueea ve se faue frpr poca noaspt, adikt o nenopouipe, suă întimuaape nenabeătr, mi mixnitoape. [&, Bovhoat]. |de sude

"Afovhizws, uda: fbpr poe.

"Aovila (1), nesokotipe, nepozie. 2) pea uoBpawv. 3) Ains de BOinWb; Nex0- tpipe. [din

"Afovios, (5, î), nesonotită, nepodă. 2) ainsită de nonapr. 3) nexotrpită. 4) == ă&osinros. |&, BooAi| |de snde

"Afovhws, ada: lvpr kinzsipe; A5dina- Lb; NoBbuzipe;

"AGourns, mi (lon:) 2w, (6), Ainsită de site; (fir:) de abepe, svpaxă.

"Abea, mi (pap) Zfpa, as (Ah | Bes, saă 307, î0n, saă Sipien: fier» soyie, konBiepsitoape| UnTrp'D SAXNIKE, POaBb ixBItD stoninci, famapiepp. sne opi = zohhaals, miitoape.

"A (A) Qpouuis, 1304

ă

saă vis, oz CĂ), snt unemtie de Niaă.

1BP Afeavis, i2ce (î), sud teză de taninr, van» A'buons, saă tsndoase a Jauede- monieni40p. "Afpexzoc (5, îi, sintată. [3, p&/2 coca |. "Afpllopia === Gowvoiat, "Afpilo, Bit: Zoo Lance =—bpilo. 2) (î, upi:) nă'mi dopmiteză, (fpilw). "Ape, tos (2, îi), |ă. B n” ape rpcătate. zinopă.

nezdată, sskată,

saă căt:) e sommă,

pidec|, uea ue

"Aprazea (£, 1î), |&, Goitw|, demtentă, saă năpină Aa sommă. 2) == Yyntawpos, DUTAUNOZ.

"Afgiă, adu: noet: |ăfgito| în demte- ntouiănc, în nedopmipe; (mai seamw întep: întpesăinuatr nwtpe ostami) figi demtenui!

“Afecâăena, cv (2j, nea ue avmemte. &MBĂ'Db IDOAIU0S, Aerinat, na femeiae,

[75 gene.

Afpânos (7, 0), == Bio].

Afpod&arpuycs (5. fpos, fcorew/osl. “Afppocs (8, î), usa ue npea măast. Hain we, se sovemte. |4feăs, “ses.

“AfpsBa:c, airos, aiizos (5, î) (mal sea: osnvă) aăusosă, misnpe desfptape npe- rotită. |ăfezs, 2als].

“AfBpevatzdeiraat pat, Biit: —fAcouati tp'ri- esră desmiepdar. |din

Afpoliaroc (5, Î), tprită desmiepdat ni deslmtat. || «To Gfpodiarno»,» Biuma uea desmiepdat» mi destwtoasz. |i(păc, Bizira]. |de snde

“Afieoalzoe, adu: n iai desmrep= datr, moniuaass.

“Appoctpy, oves (5, 7), însprrată ună xaine moniuoase, ui aăusoase. |âboos, et].

“Apeoragzos, (8, î), npodănutopă de fpaucde poude. |dipzc, zapnesi.

“Afporâuas, «, Don: în avră de dipe-

43 zi a ăppodizimoc: |ăţizasi.

1 ==

dorise. [ă-

690, 09, (5), nea NTPHA mMoaiuosă, mi măicpemte votită, (desnpe nomt) ipsmosă „aa (pxuze, învepzită, |ăfpos, aul:

APpouiTreniâ, 25 (2 1), U0A ii Aătsoa- sp, saă stp'paăuita mitpo, (ste, saă di- adems). [ââpzs, virgal.

"Afpopos, îî, 1, noet: |& npin:, Apâuac nesromotvsă, ainimtită, 2) tsasăposă, sromotosi. 3) timui n05) = ăfpwuos, (de ende | sănst:) "AGezuov (7), o naantv, maripană.

ABP

e i i a E ==

"Afpsvraros, (8, 11), netănată, nesnri- mintată. [&, Beovrăwo].

Afpomiâthog, (5, î), ue mol ii Aăksoase înrvanbminte. [âpâs, meârhov.]

“ABporerahos, ii (lon:) Afposirnhos (£, 1), (mai sea: tpantaliaă) ue fpa- yede fpunze, foi. |dâpoc zera)ovy.]

“Afpârnvos (6, 1), not: (mai sea: memhoc, Xaln») mesătă din săsipe, sad moase toptă. [feo zh],

“Afpâzhouros, (5, î), noet: aunsosă, 0- aerantă. |âfpos, zAo5ros].

“Appâmouc, 0305 (6 1), noet: MOI «mi pinrame niuoape; Mea ve ămBab măiepemte.

“Afpbe, [ănrowa saă fa moaAc, p'nramă, deninată. 2) desmiep- dată, moaiuos:, desfutusă. 3) Auksosă, m»peiă, înnodogită; tpsmosă; anesă. 4) NAbkălă; Beseaă. b) mîndpă, nvziposă, rpeoiă (nezi uri “faipoc).

“AfBptoos (8, 1)=—=dfpăatc. |ăfpăs, cizos].

“Afgoorahe, fo, (6, î), uea ue ni

UeA (npin &pm:) (âfpbc, zo0dc.] Dop:] &

momvizne, foapte desniepdată, |dfp%, arăt].

“Afipoosâharos, (5, în) imoaines, sud aăksos înnodosită. |âfeds, cretu.

“ABposwn, (4), Afpărms. [dee]. "Afpordlw, Biit: -dăw. mvet: [ăfporos]. ni- epză (mai sea: noantea) dpămaăa, snă oma, ne uape nvdoxdsiamă a întiani. [de ande

"Afpârate, 106, (11), uea ne Bpeme de noante pvivuipe, saă nepdepe de dpsmă, saă de omă rkvălată ne rase; (iap în pen:) nenemepipe.

"Afporew —6), piit: —faw. NOet: == "Apo ali.

"A Goâra (Î), fem: aa At ăfperoc. (mal de măAte op enit:) noantea. (Bezi fgoroc).

"AfBporâun», 0vos, (5, 1), noet: [ăfporiu]. vea ue n'a nemepit, s'a pbtruit; (pin ăpm:) rpemită, aBbtată din ue este dpentă.

“Afpsras, (î) moaiuisne, lpryezime, deaikatepv. 2) desmiepdruisne, desfr- wbuiăne. 3) Asksă, mrpegie (mai n sea: aa înspwevminte). 4) rpame, dăaueaur, eneranyt în năptape mi Bopsipe. [&feec].

Afpâripes (5, 1), noet: în aonă de zo- AUTt0s, măat npeniosă. [âfezs, mpi].

“Afporewros, m 0%, (apinn: mipeasm» saă xnt-denemnă.) mi

"ABporovwns, 9, (5), (npinu: aină) fp- Kătă din

“ABperovov ui &âptrovoy, (79), [ăfeic, 76-

a acei

| |

ABY

vos], o naants, saă komzueaă asemenea Aa Kuaditsul neainăA. (noate neniniur).

"AfBporoc, % 69, noet: [ă, fporec, omă,) eziăoâ=n] ainsită de oameni, (apin 5pm:) năstiiă* «NVE 2fpâra» Om: 2)=—dufpozoc, nemspitopă, zeesnă, 3)==dzov0ewmos, ne0o- menită.

“Afporpămatos. (6, în), [dâpoc, rpdzela],

vea ue se xprnemte desmiepdat, mi „1uHSOs. “ABoogyns, tos, (51), (naantr saă fpxn-

zb) de natspw» fpanedv, moare, nabnind'b. [26026 goi]. Xp

“Adgoyziens, 9. (5) lăfezs atzi], mi

“AQgoyatTtjsts, cca, e), Doeli==ăfponsyins.

"AfBpoyia, (1), == voua, seuetn, ain- s% de nnoae, [ăfpoyos]

“Afpoizoy, wo, (5 1), noet: [302 pur] ==—iBpociyoy, nea ue noapt tănitv, XAINDb MOALNOas%, A5sOasm,

"Afpoxos, (2, î); neădată, nenaoati. [&, Beoxa].

PR aa 0Y6, 0v, Wii ăfdpâ/pus, wTos, (5, 13) momuosă mi fpagedă aa niene. [âfpoc, po, ti xpros].

"Apex, ada: tvpr naoac, [%Ppoxoe].

Afpu»a, saă AfBowva (ră), măpene, dăde: Ae uense nerpe.

“ABpwwo, [Bode], Biit. vyâ. ianodoseskă || (miaca:) ms înnodosesuă. mw întps- măseueză. 2) m mindpesnă, mr fan- tosesuă, fină nazspi. 3). tpriesnă des- miepdat, Aăksos.

“Afpuoţuz, (7%), life], sn feaă de in- Eppkwminte femeieusi» Merapeanr.

"Afpuwues, (84), (mai seame neuite) neînuzuită. [&, Peuos].

"Afpos, îiros, (5, î), noet: în 4oxă de AfpuTEG.

Afpăz, ada: m. yu. 4. [ăfe6s]).

"Afpwsta, (7), neminkape, nexprnipe; foame, uni

"Afewroc, (5, 4), neposă, saă nape ună se noate poade; neminkată de rap. 2) ape n este p5nă de minuat 3) noet: nemînkată, adi favmindă. [& frfpoorw].

nesdat.

moxaiuos, desmiepiat.

L.ă e APA ; VA 7 A a Pg i PIPI "Apudos, Ul: Avudoc, (6, î = dfuozoş, ABopozurec (E, 1), == G2*imsos, neap-

rosită, netramuită. [ă, fupzevu].

"AfBvprău, (7), [Ileps: amsep-tară], fenă de ap, sbpatr, uri iăte minkape (sang, seă sanatv), fuste din (easpite ce, 25p, mi seminue de podil,

ABY

ratei =

"Afupramomotbe (8, î), Frkbtopi de am- pep-tară. [ăfyprăur, zotc]

Afypranos, (6), == ăPuprăzr,.

"Afyocos, (8, 1), adient: uea frp» tsndă, foapte adinră; (Cui fir.) nemwpuinită, nenămzpată. || (iap saast:) (4), nprnastie, adinuime nemrpuinitr, (de ănde în Sf. Sp: 3) asisă, măaniine nem'bpuinit» de ane, saă aneae în menepaană. mi 4) iadă, taptapă. [ă, Lon: fvaoes.]

"A Busaorzoc, (£, 1), noet: (sisep:) n%- skwtopă de abis de ane. |dfussoc, 7â406.)

"Ade, Gros, (8. 1), [7, pocu, lon: = Bofoai). uea fvp» raasă, trp» rpaiă.

"Anphaa, noet: (kă năeon:) în A0Ră de ăyapat. (Bezi mi didopa!).

"Ața“ţăv, Dop: îu aoxkă de crraţeiy, nex: aa 2: de inf: aa al pu.

"A-țasţey, noet: în a0kă de fpajev, aa 2: de xot: aa azi yo.

"A-ța"r9prns, 09, (5), At: în aoxă de 4- "9pTns.

"Aspătndos, (8, î), foapte nismsitopă. 2) loapte pinnitopă. [ay, Câhoe]

"Asrăloya+, [&m], noet: niit: —doopa mi -dogopat. (nex: Aydonv, ui mim: cerzed- iv, mi Geţasaăun? MU) = efapat (d an?) admipă, pesnenteză, naădă, anpozeză. 2) (nă men: saă dal: npen:) nismaiesă, pinnesnă, »prsuă, saă 3) xăazesnă, des- npepăiestă (Bezi rapa, mi hopa).

"As/deoc, (6, î). noet: = îr(deog

"Acpabidtov, (7), dim: aa 25 ăsadic.

"Acrabitowar, Bit: -icoa! (Koin:) Bopeesnă Bopăe, saă lană fante Bine ncsiitoape, de semnă Bănă. [&ra0ec].

"Avabdig, i20c, remă (de toptă, saă de au). (npon:) «'Acrz0âv ârpa0i3es» măapime, rpmadwv de pănăpl. 2)znă fenăde înse- KUD, rinranie mănte niuyoape. [ya 02w.]

"AvadoBapovto —6, Biit: —f40w. npiuină-— iesnă nopouipe, lepiuipe, (sintă srăpaiă). [ăxpadăs, Baiuuwv].

"A'ţadodatpowatis, 05, (6), (nom:) nspin- evătopă, înlpinstă. [din

"Anpa0o3aiuudy, cvos, (6), Bună zeă, me- (mai na sea: Dionisă, saă Dans, în uinstea Kvpăia, sopeiză uite nspină Bină ne a sfipmita iese). [âspa0ăs, Bati.zov].

"Asral)o56ens, Su, (5), uri Gspaodăria, tăos, (â),dwtbtopă, -oape de săne, [ăpz0>v, 22ou4]

"A-raboz:Ae, 06 (2, 'î), uea ue sea:nv- a ăn, uea ue ape tauv, disnosiuie, an4ekape de uănă, sa snpe ine, [3-4

36, ei905].

nex:

nene d e

saă isaopitopă de Banc;

ATA

DI =

"A-padosgrptw =îd, Biit: —fjow. == 'Anpadoup- “fo Îmi AsraBoepiyta, (3), ==A-palovprta, [din

"Anraocprrs, (8 4), == Anabovprâs. || ama se nămiaă în Snapta, usi vinul, ue se aneneaă în fie nape ană dintpe K'bA'b= pegii uci mairvtpini, kape se tpimiteaă nentpă tpegi de a ze statăasi, ănde epa tpezăinyr. [ăya0ăv, tg: fey].

"Anpaobehera, (1), Boinua, axentepea Bi- neasi. [&pa0ăv, DEA].

"Avadohoytu -&, Biit: -A40w. BopBesnă de sine, aaxdă ne uineBa. (ăya9bv, Mo].

"Asăfdooc, (5, 11), noet: iăte, rpasnin- aneprbtopă. [&av, 0056].

"Apabezotto -â, Biit: -%jow. == Ana 0ovp- “rw, fară sine sina. [mi

"Apadonotiz, (1), == "Avadovpyia, fauepe de sine. [din

"Asadozods, (î, 1), “pudoy, mot66].

"A" (adorpaţiw -b, Bit: =—40w. dovpytw, mi &'/afozotew. [mi

“Acradompatio (5, 1), = "Arpadovprpia. [ăra- ov, mpărTu].

"A-padozoezis,

sineferbtopă. [ă-

=> "Apa

îcâ; (6, 4), issiinuesă 83- nizop. 2) rata mi îndeminatikă sape a tauc sine. [âatas, xptxei]. [de nde

"Anpafompezs, ada: npekăm se năpine BăniA0p.

"Avadezturos, (2, îi), isaopită diu sine, (wi adient: de isBopă) usprrtopă de an» Bănr. [ăya, tv].

"Anais, Ea rapa, în & (xomrp: Ge îvdy, Qehriuy, peteztoy, wi sănpa: îptazoc, BEAT 9T06, wpămoros, jap datdwzepoc, rares, nâ- mai „auei mai noi) (în men:) Bană. «'A- “adbs Baiutyw» ==: "AnaloBalpuy. «Asad, zi- xn» (snă teasă de pape suă Sepi tii) în ueasă Bsnă! n noponă! câvyabol d prădrgues dvăpes» upos: nentpă vei unică, (CAŢadă vai pita pier pro» DpoB: Bin

e mi mbmvaira, dara e uiine. «Ata qEpe TOMTEia nohcelag , 730% pxbAme.»

Apist: (ap. naptit: 2) piteiză, Kăpaxosă. «od ou evăucoțaev TpOpz31 odevi art) "fe

| veadar ot âxaboi <uwâgovra» Tau: 3) în-

peaentă; uinstit;; sigitausa (dap pap mi) fpsmosă. «Eigoptoy £ 2 rțabây.» La: 9; (de snde) «Kahig xăa05sw. "0 pas, în A0Ră de & dale (fpasă sazstitopă, npenămă uni 0 AGoze, 6 BsAztore) npietene «'0 adi Kaidapi» Bad: 4) xarnikă, îndeminatină în vea, «B!py («Bonv) drreâs.» Om; «Kai

mâyvas, ai Doua, ai TOMSyous dada.» Ksen: «Avhp eis mâcav periv ăyalâs.» Ia. «'Aspaldo săp weranapeiv Er, ua lnhâaa mo pehrioy “Pouaier.» TIB: o) fonositopă, sănă aa vesa (mai seamw în med:) «A!8 3 or arad gis Spa evat ăvâpi mpolx.- 20» Om: «Oizot 3" dy cizv a! orelor pa doi, ai xden Ti taur mâher, val Ev Erd- ST 79 TONTz6) val ph.» Ksen. « "Rpurăc we, ela o0ldu myperod ya, î dp0odulas, 7 ot0ă; » Kati: «w'A“țadov mpos EN (03 zac w.1.4.)» “Tip: mi Diosn: «Acfos d-padăs mpos oiuo3ouihy,» Iskp: 6) (nentpă Bite mi neinsăfa:) uea săne însămimi, des- pîpimită în feaza să. «7, («Xopa) dora, » mi «“Jzerov ua xves ratei,» Ksen: «'Asa0ot mupo, 'Avadbs otvoc uI.4.4.» (Bezi ui “fe vailoa) | (săBst:) "Avat)o» (79), însemneaz» în sinrăpită, (A) idea Bineat! aBsonztă, saă adeespatsa sine. «Ob -făp Erorţe dUvayuuaa, votsat raw» Enkp: «'O Ozâş 20779 &- upov ățadov.» Teoa: (B) foaosă, întepesă. «“Ownsw> păv ov3eulav ptoovras, 0w3" Grfadod xriaw ovăevâc,» Dem: «Oi 2r'âyad, XA Ex! varaăeuhwae» "Tău: iap în îm: (A) a- Bepi, Borbpii, toate în wenepa.lă, kite kontpinăiesk snpe odixnz, Bnă tpaiă. «iu, Ze moNhă aabă» Sup. «IloXAai SE patat mohhâv aalăv ueoral,» Ksen. «Aî mpămelal sia Exiwewnovăvat ăpathâv ărdyiwy» Apistt: (5) sine-fauepi. «Meltw ynb zoyrov dabă meton» Ksen: (0) dapăpt, adik» Băne R&B: «Lois Yăp âryadois, oi Exopev Ev Ti Wyă.» Isokp. (D) săne n»bpaBăpl, saă esemnae. «IlotBevzyreg Ev roie râv mpoyâwoy dvadois.» is: (Bezi mi Ka66).

"Avadoawn (Î), noet: în zonă de rpa- Bun.

"Acpaldorehea, (î), smBîpmipe de sine; saă desmBipmiti sănwtate. [din

"Avpadorehic, tos, (5,î), svBipmitopă de Bine; saă desvaîpmită săn. [âpabv, zthog]

“Avabârns, (î) Kăanitatea Biuăasi, Bă- nptate. [ăxa0&].

"Anţadovpyiw -6, Biit: —f0uw* fan, AK peză nineae. (axă Bine kălBa. [ânahovp= el. [de unde

„Anpadcoprauo (20), mi

"Avaldevp"ia (î), aărpape de Bine, sănw ant. 2) fauepe de sine. 3) issinds, is- npanr. [mi

"Asralovopinâc, 'î, d, = "A-fadonos. [uri

"Avadovpriniic, ada: în uiuă de lauepe de sine. 2) B5n7% pBOinut, în kină fa-

—8-—

AL A în cereau Bopasint. m tdta "Aspabovpts, (5, 1), = rpadomotâs. [ărpa- ose"ţ6s].

"Avvatopavns, toc, (8, î), în apvtape Bănă, [ăpalos, paiww].

"Asțal)sopu, cos, (5, îi), noet: Băne simyiminte. [ă:/a0â, epfv].

"Asțalopuna, tos, (5, î), nea din natspr sănă, saă de săn'r natăpr, «AGAnTrâv &- măwrwv puldoputorare, xai dappărarre ». [ârpadăe, qui]. [de ănde

"Asţaloguta, (î), fipeasur nănstate, saă gineae natspană.

"Acpadywo, (mai noă, mi in Snp:) Biit: -96). însănvioyesnă ue, faxă, aptă uesa cină, stpeazuită. «"Ayayvat & eo 7> voua Xohowy.» Sp. 2) faxă Bine, m noptă Bănv BOinWb kbtpe vuineBa. «Acţduvov, Kop'e, zois ayaloic.» Sup: 3) fakxă Bineac, netperă Biptăos. «Ob Afdov- Mn cuweva 09. Grraivar. Sp: 4) în- nodosesră. «Ko "Tetdde) dpdv my ne- go ayrâs.» Skp: 5) (mix:) sintă Bine napnătă, «Ei GrpadvvOfcera & mais soy 2vw)— mi) acu, bere meta adry» Sp: 6)— "Acțaa!, mb înveseneskă. «Kai ay 1 xagăla aorâv.» Sep: [mi

"Anadâc, ads: pine; fonosă; tape; îndestăaat. [ăya05s].

"Aadooin, (4), == ăpaârne, 2) (sisep: fepiuipe.

"Astaioua, Noet:="Anrălouat Uli “An/dopua!.

"Avaios, (6, î), [n]. de nismsit.

"AnavAzhây £06; (6, 1), noet: foapte sav- pită, npea măat Bestită. [o-fav, xAtog]

"Aspandetds, ' 0V, NOet: == "Avyaudefis.

"Asţauhee, ada: noet: foapte savsit. [din

"AsrouNăG, sos, (6,'î,) noet: (întpăn:) în Aokă de "Anyou)etfe.

"AspavbevoG, 10, 0v. Uli

"AsţazwTba, d, 6. noet: [ăţay, xdvul.— A pax. Aefs.

"Avaaziinevos, 09, noet: [ăuy, xritu]. (npinu: opamă) foapte aosită de